Środa, 21 kwiecień 2021 
Imieniny:

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

Liczba odsłon: 53047
język angielski

KLASA IV

Ocena celująca

 • Uczeń bezbłędnie opanował cztery podstawowe sprawności językowe:
 • Słuchając potrafi bezbłędnie rozumieć polecenia nauczyciela i spontanicznie, odpowiednio do nich zareagować, rozumie bez problemów średniej długości stwierdzenia i informacje dotyczące jego życia codziennego przekazywane bezpośrednio, lub za pomocą mediów. Potrafi streścić i przytoczyć najistotniejsze informacje z tekstu słyszanego lub czytanego.
 • Mówiąc, potrafi streścić i przytoczyć najistotniejsze informacje z tekstu słyszanego, lub czytanego. Jego wypowiedź charakteryzuje się poprawnością językową, zarówno w sferze fonetyki, jak i gramatyki, płynnością, swobodą językową i bogactwem leksykalnym.
 • Z całkowitym zrozumieniem czyta tekst autentyczny na poziomie dostosowanym do jego umiejętności.
 • Potrafi ze słuchu zapisać bezbłędnie nowe słowa i zwroty. Bez problemu redaguje różnego rodzaju teksty użytkowe: dialog, notatka, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość. Potrafi napisać  opowiadanie.
 • Bierze udział w konkursach językowych różnego szczebla i osiąga znaczące wyniki.

Ocena bardzo dobra

 • Słuchając uczeń potrafi w pełni zrozumieć polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie zareagować. Bez problemu rozumie krótsze stwierdzenia i informacje dotyczące życia codziennego przekazywane za pomocą mediów lub bezpośrednio.
 • Jego wypowiedź charakteryzuje poprawność językowa, dopuszczalne są drobne błędy, które nie zakłócają komunikacji, wypowiedź jest płynna i swobodna. Bez problemów potrafi relacjonować zdarzenia dotyczące teraźniejszości.
 • Potrafi ze zrozumieniem czytać tekst dostosowany do jego umiejętności.
 • Potrafi ze słuchu zapisać bezbłędnie nowe słowa i zwroty i zapisać informacje w formie notatki. Bez problemów redaguje różnego rodzaju teksty użytkowe. Potrafi napisać  opowiadanie. Dopuszczalne są drobne błędy.

Ocena dobra

 • Dopuszczalne są drobne nieścisłości w rozumieniu tekstu ze słuchu. Reakcje na polecenia nauczyciela są odpowiednie. Uczeń rozumie krótkie stwierdzenia i informacje przekazywane bezpośrednio lub za pomocą mediów. Potrafi streścić i przytoczyć najistotniejsze informacje z tekstu słyszanego lub przeczytanego. Jego wypowiedź charakteryzuje się poprawnością. Dopuszczalne są drobne błędy gramatyczne i wymowy, które nie zakłócają komunikacji.
 • Ze zrozumieniem czyta tekst, wyłapując jego myśl przewodnią. Dopuszczalne są drobne błędy w rozumieniu tekstu autentycznego.
 • Popełnia drobne błędy ortograficzne przy zapisywaniu. Potrafi redagować poprawnie teksty różnego rodzaju.

Ocena dostateczna

 • Błędy w rozumieniu ze słuchu utrudniają prawidłowe reakcje na polecenia nauczyciela.
 • Uczeń rozumie krótkie stwierdzenia przekazywane przez nauczyciela, z trudem zaś, te przekazywane przez media. Potrafi w formie haseł przytoczyć najistotniejsze informacje z tekstu słyszanego lub czytanego. Jego wypowiedź charakteryzuje się prostym i mało urozmaiconym słownictwem.
 • Błędy gramatyczne, fonetyczne i intonacyjne utrudniają komunikację.
 • Z częściowym zrozumieniem czyta tekst mając problemy ze zdefiniowaniem jego myśli przewodniej.
 • Popełnia liczne błędy ortograficzne. Nie potrafi zapisać informacji w formie notatki, z błędami i przy pomocy nauczyciela, redaguje teksty różnego rodzaju.

Ocena dopuszczająca

 • Uczeń fragmentarycznie rozumie tekst ze słuchu, co utrudnia prawidłowe reakcje na krótkie i proste polecenia nauczyciela. Z trudem rozumie proste informacje przekazywane bezpośrednio, fragmentarycznie zaś przekazywane za pomocą mediów.
 • Ma problemy z przytoczeniem głównych informacji z tekstu czytanego lub słuchanego. Jego wypowiedź charakteryzuje się ubogim słownictwem, licznymi błędami gramatycznymi i leksykalnymi, intonacyjnymi, które zezwalają na komunikację w bardzo ograniczonym zakresie ( brak własnej inicjatywy językowej, ograniczającej się do reakcji tak/nie na pytania nauczyciela). Z trudem potrafi relacjonować zdarzenia, fragmentarycznie rozumie tekst.
 • Z dużymi błędami czyta tekst. Popełnia bardzo liczne błędy przy zapisywaniu. Nie potrafi zapisać informacji w formie notatki. Redaguje tylko najprostsze teksty.

Ocena niedostateczna

 • Uczeń nie rozumie i nieprawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela.
 • Nie rozumie krótkich informacji. Nie potrafi przytoczyć głównych informacji z tekstu czytanego i słuchanego.
 • Brak mu podstawowego słownictwa i znajomości struktur gramatycznych. Błędy intonacyjne uniemożliwiają komunikację.
 • Nie potrafi samodzielnie redagować krótkich tekstów użytkowych.
 • Niechęć do jakiejkolwiek pracy
 • Nieodrabianie zadań domowych, nieuczenie się dialogów, wierszy, itp.
 • Brak aktywności na lekcji.

 

KLASA V

Ocena celująca

 • Uczeń bezbłędnie opanował cztery podstawowe sprawności językowe:
 • Słuchając potrafi bezbłędnie rozumieć polecenia nauczyciela i spontanicznie, odpowiednio do nich zareagować, rozumie bez problemów średniej długości stwierdzenia i informacje dotyczące jego życia codziennego przekazywane bezpośrednio, lub za pomocą mediów.
 • Mówiąc, potrafi streścić i przytoczyć najistotniejsze informacje z tekstu słyszanego, lub czytanego. Jego wypowiedź charakteryzuje się całkowitą poprawnością językową, zarówno w sferze fonetyki, jak i gramatyki, płynnością, swobodą językową i bogactwem leksykalnym. Potrafi zaprezentować swoje argumenty w sposób logiczny oraz bronić swoich opinii.
 • Z całkowitym zrozumieniem czyta tekst autentyczny na poziomie dostosowanym do jego umiejętności.
 • Potrafi ze słuchu zapisać bezbłędnie nowe słowa i zwroty i zapisać informacje w formie notatki. Bez problemu redaguje różnego rodzaju teksty użytkowe: dialog, notatka, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość.
 • Bierze udział w konkursach językowych i kulturoznawczych dotyczących krajów anglojęzycznych i osiąga znaczące wyniki.

Ocena bardzo dobra

 • Słuchając uczeń potrafi w pełni zrozumieć polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie zareagować. Bez problemu rozumie krótsze stwierdzenia i informacje dotyczące życia codziennego przekazywane za pomocą mediów lub bezpośrednio. Potrafi streścić i przytoczyć najistotniejsze informacje z tekstu słyszanego lub czytanego.
 • Jego wypowiedź charakteryzuje poprawność językowa, dopuszczalne są drobne błędy, które nie zakłócają komunikacji, wypowiedź jest płynna i swobodna. Potrafi bronić swojego stanowiska, jednak argumentacja może być jednostronna. Bez problemów potrafi relacjonować zdarzenia dotyczące przyszłości, teraźniejszości i przeszłości.
 • Potrafi ze zrozumieniem czytać tekst dostosowany do jego umiejętności.
 • Potrafi ze słuchu zapisać bezbłędnie nowe słowa i zwroty i zapisać informacje w formie notatki. Bez problemów redaguje różnego rodzaju teksty użytkowe. Potrafi napisać  opowiadanie.

Ocena dobra

 • Dopuszczalne są drobne nieścisłości w rozumieniu tekstu ze słuchu. Reakcje na polecenia nauczyciela są odpowiednie. Uczeń rozumie krótkie stwierdzenia i informacje przekazywane bezpośrednio lub za pomocą mediów. Potrafi streścić i przytoczyć najistotniejsze informacje z tekstu słyszanego lub przeczytanego. Jego wypowiedź charakteryzuje się poprawnością. Dopuszczalne są drobne błędy gramatyczne i wymowy, które nie zakłócają komunikacji. Posiada umiejętność obrony swojej opinii, jednak nie zawsze charakteryzuje ją logiczna argumentacja.
 • Ze zrozumieniem czyta tekst, wyłapując jego myśl przewodnią. Dopuszczalne są drobne błędy w rozumieniu tekstu autentycznego.
 • Popełnia drobne błędy ortograficzne przy zapisywaniu. Potrafi redagować poprawnie teksty różnego rodzaju.

Ocena dostateczna

 • Błędy w rozumieniu ze słuchu utrudniają prawidłowe reakcje na polecenia nauczyciela.
 • Uczeń rozumie krótkie stwierdzenia przekazywane przez nauczyciela, z trudem zaś, te przekazywane przez media. Potrafi w formie haseł przytoczyć najistotniejsze informacje z tekstu słyszanego lub czytanego. Jego wypowiedź charakteryzuje się prostym i mało urozmaiconym słownictwem.
 • Błędy gramatyczne, fonetyczne i intonacyjne utrudniają komunikację.
 • Z częściowym zrozumieniem czyta tekst mając problemy ze zdefiniowanie jego myśli przewodniej.
 • Popełnia liczne błędy ortograficzne. Nie potrafi zapisać informacji w formie notatki, z błędami, przy pomocy nauczyciela, redaguje teksty różnego rodzaju.

Ocena dopuszczająca

 • Uczeń fragmentarycznie rozumie tekst ze słuchu, co utrudnia prawidłowe reakcje na krótkie i proste polecenia nauczyciela. Z trudem rozumie proste informacje przekazywane bezpośrednio, fragmentarycznie zaś przekazywane za pomocą mediów.
 • Ma problemy z przytoczeniem głównych informacji z tekstu czytanego lub słuchanego. Jego wypowiedź charakteryzuje się ubogim słownictwem, licznymi błędami gramatycznymi i leksykalnymi, intonacyjnymi, które zezwalają na komunikację w bardzo ograniczonym zakresie ( brak własnej inicjatywy językowej, ograniczającej się do reakcji tak/nie na pytania nauczyciela). Z trudem potrafi relacjonować zdarzenia, fragmentarycznie rozumie tekst.
 • Z dużymi błędami czyta tekst. Popełnia bardzo liczne błędy przy zapisywaniu. Nie potrafi zapisać informacji w formie notatki. Redaguje tylko najprostsze teksty,

Ocena niedostateczna

 • Uczeń nie rozumie i nieprawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela.
 • Nie rozumie krótkich informacji. Nie potrafi przytoczyć głównych informacji z tekstu czytanego i słuchanego.
 • Brak mu podstawowego słownictwa i znajomości struktur gramatycznych. Błędy intonacyjne uniemożliwiają komunikację.
 • Nie potrafi samodzielnie redagować krótkich tekstów użytkowych.
 • Niechęć do jakiejkolwiek pracy
 • Nieodrabianie zadań domowych, nieuczenie się dialogów, wierszy, itp.
 • Brak aktywności na lekcji.

KLASA VI

Ocena celująca

            UCZEŃ:

 • Doskonale rozumie nawet dłuższe wypowiedzi nauczyciela. Rozumie teksty wykraczające zakresem słownictwa i gramatyki poza materiał programu nauczania.
 • Swobodnie rozmawia na tematy interesujące dziecko w jego wieku. Zasób słownictwa i znajomość struktur gramatycznych znacznie wykracza poza materiał w klasie.
 • Czyta teksty wykraczające zasobem słownictwa i formami gramatycznymi poza zakres materiału. Potrafi szybko wyszukać informacje w nieznanym tekście. Rozumie ogólny sens trudnego tekstu i umie domyślić się znaczenia niektórych nieznanych wyrazów z kontekstu.
 • Pisząc wypracowania używa bogatego zasobu słownictwa i form gramatycznych. Potrafi napisać tekst spójny i interesujący na tematy, które dotyczą dziecko w tym wieku.
 • Uczeń zawsze doskonale przygotowany do lekcji. Korzysta z dodatkowych źródeł (słowniki, czasopisma, książki anglojęzyczne). Na lekcji jest bardzo aktywny, umie pomóc słabszym kolegom przy pracy w parach, umie pokierować kolegami w czasie pracy grupowej.

Ocena bardzo dobra

 • Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela (w zakresie poznanego słownictwa). Rozumie wszystkie poznane zwroty. Rozumie pytania dotyczące omówionego materiału. Rozumie ogólny sens słuchanego tekstu i bez kłopotów umie wyszukać w nim potrzebne informacje.
 • Zapamiętuje i samodzielnie powtarza nowe wyrażenia. Poprawnie odpowiada na pytania i nie robi błędów przy stawianiu pytań. Tworzy samodzielne wypowiedzi na wszystkie omawiane wcześniej tematy. Poprawnie wymawia wszystkie głoski i nie popełnia błędów w wymowie poznanych wyrazów.
 • Czyta poprawnie wszystkie poznane wyrazy. Płynnie i z odpowiednią intonacją czyta omawiane teksty. Potrafi znaleźć w tekście konkretne informacje.
 • Pisze starannie i czytelnie. Pisząc ze słuchu nie popełnia błędów. W wypowiedziach pisemnych stosuje pełny zakres poznanego słownictwa i form gramatycznych, w których nie popełnia błędów.
 • Uczeń jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do lekcji, nie ma żadnych zaległości w nauce. Na lekcji zgłasza się do odpowiedzi, jest aktywny w czasie pracy w parach i grupach. 

Ocena dobra

 • Rozumie polecenia nauczyciela dotyczące pracy na lekcji. Rozumie poznane zwroty. Rozumie większość pytań dotyczących omówionego materiału. Rozumie ogólny sens słuchanego tekstu i umie wyszukać w nim niektóre informacje.
 • Potrafi powtórzyć za wzorem nawet skomplikowane wyrażenie. Odpowiada na pytania pełnym zdaniem. W zakresie omawianego materiału zadaje pytania – na ogół poprawne gramatycznie. Umie sformułować kilkuzdaniową poprawną wypowiedź o sobie i najbliższym otoczeniu. Pamięta prawie wszystkie poznane słowa i zwroty. Poprawnie wymawia głoski angielskie, a błędy w wymowie zdarzają mu się tylko w trudniejszych wyrazach.
 • Czyta poprawnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne. Może mieć kłopoty z przeczytaniem trudnych / długich wyrazów. Rozumie ogólny sens tekstu w zakresie omówionego materiału. Na ogół potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje.
 • Pisze starannie i czytelnie. Pisząc ze słuchu popełnia błędy tylko w trudniejszych wyrazach. Pisze samodzielne wypowiedzi, np. listy o sobie i najbliższym otoczeniu pełnymi zdaniami – prostymi, ale bez większych błędów gramatycznych i ortograficznych.
 • Uczeń zawsze ma podręcznik, zeszyt, ćwiczeniówkę. Sporadycznie zdarza mu się nie odrobić pracy domowej lub być nieprzygotowanym do lekcji. Stara się szybko nadrobić zaległości spowodowane np. nieobecnością w szkole. Starannie wykonuje wszystkie polecenia, w miarę możliwości zgłasza się do odpowiedzi. Stara się jak najlepiej pracować w parach i grupach.

Ocena dostateczna

 • Rozumie proste polecenia nauczyciela. Rozumie proste zwroty grzecznościowe, stosowane na lekcji. Rozumie proste pytania. Rozumie ogólny sens słuchanego tekstu. 
 • Potrafi powtórzyć za wzorem nieznane wcześniej wyrażenia. Na proste pytania odpowiada pełnym zdaniem. Potrafi zadać proste pytania. Umie powiedzieć kilka zdań o sobie i najbliższym otoczeniu (rodzina, szkoła ) bez większych błędów. Zasób słów pozwala na porozumiewanie się w zakresie omówionego materiału. Wymawia poprawnie większość głosek angielskich, błędy w wymowie nie utrudniają zrozumienia jego wypowiedzi.
 • Większość wyrazów czyta poprawnie. Umie przeczytać prosty tekst tak, aby był zrozumiały. Rozumie ogólny sens prostego tekstu. Z trudnością wyszukuje w tekście potrzebne informacje. Na ogół potrafi znaleźć w słowniku słowo, którego nie rozumie.
 • Nie popełnia błędów przy przepisywaniu. Pisze starannie i czytelnie. Pisząc ze słuchu popełnia liczne błędy. Konstruuje samodzielnie krótkie wypowiedzi pisemne, zrozumiałe pomimo błędów ortograficznych i / lub gramatycznych.
 • Rzadko zdarza mu się nie przynieść podręcznika, ćwiczeniówki, zeszytu. Zdarza mu się nie odrobić pracy domowej, czasami jest nieprzygotowany do odpowiedzi ustnych. Wykonuje polecenia nauczyciela, zgłasza się do prostych odpowiedzi. W czasie pracy w parach / grupach zdarza mu się zajmować czymś innym.

Ocena dopuszczająca

 • Rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem. Rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania.
 • Bez większego trudu powtarza za wzorem (nauczyciel, kaseta) .Odpowiada na proste pytania jednym słowem. Próbuje opowiedzieć o sobie i najbliższym otoczeniu (rodzina, szkoła), lecz zdania są błędnie budowane, a błędna wymowa utrudnia zrozumienie jego wypowiedzi. Ma bardzo ograniczony zasób słownictwa. Ma trudności w wymawianiu głosek angielskich.
 • Często zapomina o różnicy pomiędzy pisownią a wymową. Wiele wyrazów czyta tak, jak są napisane. Rozumie proste zdania. Nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnej informacji i często korzysta z pomocy nauczyciela.
 • Przeważnie pamięta o tym, aby nie używać polskich liter. Przy przepisywaniu popełnia czasami błędy. Stara się pisać starannie. Ze słuchu pisze poprawnie tylko proste wyrazy. Nie potrafi napisać samodzielnej wypowiedzi.
 • Czasami nie przynosi podręcznika, zeszytu, ćwiczeniówki. Zdarza mu się nie odrobić pracy domowej pisemnej, często nieprzygotowany do odpowiedzi ustnych. W czasie lekcji bierze udział tylko w niektórych ćwiczeniach. Zdarza mu się nie pisać notatki, sporadycznie zgłasza się do odpowiedzi. Stara się pracować w parach i grupach.

 

Ocena niedostateczna

 • Nie rozumie prostych poleceń nauczyciela, prostych pytań, ani poznanych do tej pory zwrotów grzecznościowych.
 • Potrafi powtórzyć wyrazy / krótkie zdania za nauczycielem.
 • Nie umie odpowiedzieć na proste pytania.
 • Nie pamięta o różnicy między pisownią a wymową. Czyta tekst tak, jak jest napisany. Z tekstu rozumie tylko pojedyncze słowa.
 • Nie zna różnic między alfabetem angielskim i polskim. Pisząc używa polskich liter. Pisze niestarannie. Pisze wyrazy tak, jak je słyszy. Popełnia błędy przy przepisywaniu.
 • Często nie przynosi książki, zeszytu, ćwiczeniówki, nie odrabia prac domowych pisemnych. Nagminnie nieprzygotowany do odpowiedzi ustnych. W czasie lekcji jest całkowicie bierny, nie zgłasza się do odpowiedzi.

 

Liczba odsłon: 2730
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka w Gnojnej 
Gnojna 119
49-200 Grodków

 
 
tel/fax 77 415 19 22
email: psp.gnojna@gazeta.pl
 • Data aktualizacji: 2021-04-16 19:22:57
 • Licznik odwiedzin: 6043386