Środa, 21 kwiecień 2021 
Imieniny:

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

Liczba odsłon: 53029
język polski

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

  • niedostateczny

_ poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy

czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych

_ uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

  • dopuszczający

_ poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy

czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych

_ uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie

trudności

  • dostateczny

_ poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi

klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie

i wynikających z podstawy programowej

_ uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie

trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

  • dobry

_ uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie

nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie

typowe zadania teoretyczne i praktyczne

  • bardzo dobry

_ uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania

i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

  • celujący

_ uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu

problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem

nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania

nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia.

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych

na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

SŁUCHANIE

_ skupia uwagę na krótkich wypowiedziach innych osób

_ reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem,

postawą)

_ rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów

_ rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie,

przeprosiny

_ wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza

w jego warstwie dosłownej

_ rozumie ogólny sens słuchanych utworów

CZYTANIE

_ identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich

oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji

_ rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, zaproszenie,

przeprosiny

_ wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza w dosłownej

warstwie tekstu i wyrażone wprost

_ rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

_ rozumie ogólny sens czytanych utworów

_ stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym

DOCIERANIE DO INFORMACJI

_ sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

_ mówi o swoich reakcjach czytelniczych

_ odróżnia fikcję od rzeczywistości

_ odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych

_ określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie

jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia

_ zna cechy baśni i legendy

_ wyodrębnia film i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury

III. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

_ nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem

_ formułuje proste pytania i udziela prostych pod względem konstrukcyjnym

odpowiedzi

_ wypowiada komunikaty zawierające proste informacje

_ wyraża wprost swoje intencje

_ odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji

komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie

_ stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą

i rówieśnikiem

_ mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu

_ za pomocą kilku prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać,

zwierzę

_ za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat

_ stosuje wyrazy o znaczeniu dosłownym

_ wygłasza tekst utworu z pamięci

PISANIE

_ stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne

na jego końcu

_ zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni o – u,

rz – ż, ch – h

_ dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu

_ tworzy proste wypowiedzi na podany temat

_ uzupełnia prosty schemat, tabelę

_ zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, zaproszenia,

planu ramowego wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list,

dialog, układa plan ramowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie

_ zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze

_ za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu,

postaci, zwierzęcia

_ za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu

_ stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne),

składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie

litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na

końcu), fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki

w zdaniu, przy pomocy nauczyciela określa formę odmiennych części mowy),

fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby)

_ stara się o estetykę zapisu wypowiedzi

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę

dopuszczającą oraz:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

SŁUCHANIE

_ słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada

_ wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą

notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi

_ powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę

usłyszanej historii

_ rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów

CZYTANIE

_ identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi

_ określa temat i główną myśl tekstu

_ oddziela informacje ważne od drugorzędnych

_ wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu

_ wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

_ rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu

_ wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie

_ poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas

głośnego czytania utworów

DOCIERANIE DO INFORMACJI:

_ wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, encyklopedii,

czasopisma, stron internetowych

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

_ nazywa swoje reakcje czytelnicze

_ dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz

użytkowe

_ odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze

_ określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie

jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia

_ wskazuje cechy baśni i legendy w utworze

_ wie, czym jest: wers, zwrotka, rym

_ wskazuje w tekście porównanie, przenośnię

_ wyodrębnia film spośród innych dziedzin sztuki

_ zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena,

widownia, próba

_ przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich

wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość

_ odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)

_ odczytuje morał baśni

III. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

_ świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej

_ dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera rożne typy

wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające

i rozkazujące

_ formułuje pytania otwarte

_ udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych

_ wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy

związane z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą

_ stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb

przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem

_ wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym

_ składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry

_ wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku

chronologicznym, streszcza utwory fabularne

_ opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat,

stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni

_ dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne

_ recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens

_ stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych

_ posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem)

PISANIE

_ stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni o – u, rz – ż, ch – h

i interpunkcji

_ odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie

zasady dotyczące pisowni wielką literą

_ dzieli wyrazy na głoski i litery, rozróżnia funkcję zmiękczającą i sylabotwórczą

i w typowych przykładach

_ konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem

logiczno-składniowym

_ używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych

_ w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące,

pytające i rozkazujące

_ zapisuje pytania otwarte

_ udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych

_ samodzielnie zapisuje dialog

_ dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne

_ tworzy ramowy plan wypowiedzi

_ układa opowiadanie odtwórcze

_ redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu

_ zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry

_ tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu, ilustracji,

plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni

_ w liście prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny

_ stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne

i przeciwstawne w tworzonym tekście), składni (konstruuje zdania

pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, używa

rożnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytających,

wykrzyknikowych), fleksji (określa formę gramatyczną czasowników, rzeczowników,

przymiotników; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika

w wypowiedzenie złożone; poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz

formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego czasowników w czasie

przyszłym i przeszłym), fonetyki (wykorzystuje umiejętność dzielenia wyrazów

na sylaby przy przenoszeniu wyrazów do następnej linijki)

_ stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę

dostateczną oraz:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

SŁUCHANIE

_ koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza

odtwarzanych utworów

_ odróżnia informacje ważne od mniej ważnych

_ na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: rysuje plan,

ilustracje do tekstu, formułuje pytania

_ właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu

_ odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

CZYTANIE

_ wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio

_ wskazuje akapit

_ oddziela informacje ważne od drugorzędnych

_ wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu

_ wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi oraz samodzielnie

tłumaczy przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi

_ wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach,

życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach

_ rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie,

zakończenie

_ głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji

DOCIERANIE DO INFORMACJI:

_ wybiera informacje niewyrażone wprost z rożnych źródeł, np. czasopism, stron

internetowych

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

_ uzasadnia swoje reakcje czytelnicze

_ analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas,

miejsce, bohaterowie, zdarzenia

_ identyfikuje baśń i legendę

_ rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu

_ rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście

_ objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście

_ wyodrębnia elementy dzieła filmowego, odróżnia film animowany i aktorski

_ charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich

wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość

_ odczytuje przesłanie utworu

III. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

_ przedstawia własne zdanie w rozmowie

_ świadomie dobiera intonację zdaniową

_ udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi

_ uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami;

łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki

wyrazowe w zdaniu

_ wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń

_ stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika

_ gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie

   zachowań i postaw

_ wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku

chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje

wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki

_ w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać,

zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania

ocen i opinii, emocji i uczuć

_ objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów

_ odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów

_ umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony

tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), składni (stosuje

różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone; celowo używa rożnych typów

wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących

w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej

interpunkcji), fleksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach),

fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski

i sylaby w poprawnym ich zapisie)

_ wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu

_ stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń

PISANIE

_ stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni o – u, rz – ż, ch –

h i interpunkcji oraz potrafi je zastosować w sytuacjach nietypowych (np.

wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów)

_ w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi

sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne

związki wyrazowe i stosuje się do zasad interpunkcji

_ w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika,

czasownika

_ w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne

_ w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru

na podstawie zachowań i postaw

_ układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie

_ stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi

_ pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie,

streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające

następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki; opowiada z perspektywy świadka

i uczestnika zdarzeń

_ zapisuje dialog w opowiadaniu

_ w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać,

zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania

ocen i opinii, emocji i uczuć

_ dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je

poprawia

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na

ocenę dobrą oraz:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

SŁUCHANIE

_ przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi

_ odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów prozatorskich i poetyckich

_ wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu

_ nazywa intencje nadawcy komunikatu

CZYTANIE

_ wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je

w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą

_ wskazuje akapit

_ oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu

znaczeń dosłownych i przenośnych

_ odczytuje i wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli,

schemacie i notatce

_ wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

_ wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach,

życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach

_ ma świadomość konstrukcji wypowiedzi i rozumie funkcje takich części

składowych wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie

_ głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji,

aby oddać sens odczytywanego tekstu

DOCIERANIE DO INFORMACJI

_ wybiera informacje wyrażone pośrednio w rożnych źródłach, np. czasopismach,

stronach internetowych; konfrontuje je z innymi źródłami

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

_ konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami

_ objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze

epickim

_ wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu

_ objaśnia funkcję porównań i przenośni w tekście

_ wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe,

reklamy

_ charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich

wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację

bohaterów z własnymi doświadczeniami

III. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

_ uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje

się do reguł grzecznościowych

_ rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego

_ udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym

i stylistycznym

_ w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje

frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką

_ poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego

i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym

_ w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy

wobec dzieła

_ interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie

nauczania

_ zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do

treści utworu

_ wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi

_ dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji

i języka

PISANIE

_ komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym,

składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji

_ uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury

_ udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym

i stylistycznym

_ w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami

stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką

_ komponuje i przekształca plan wypowiedzi

_ pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń

_ w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy

wobec dzieła

_ sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność

słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne

i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi

i sytuacji komunikacyjnej), składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym

wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej,

dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych), fleksji (w wypowiedziach

stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy

przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu

teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego

w czasie przeszłym i przyszłym), fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu

fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)

_ dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę

bardzo dobrą oraz:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

SŁUCHANIE

_ odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich

i prozatorskich

CZYTANIE

_ czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również

teksty spoza listy lektur

_ wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach,

schematach i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi

_ odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje

DOCIERANIE DO INFORMACJI

_ wybiera i wykorzystuje informacje z rożnych źródeł (np. czasopism, stron

internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub

oceniającym

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

_ porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w rożnych

utworach epickich

_ wskazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury

_ dostrzega różnice między celem programów informacyjnych, rozrywkowych,

reklam

_ odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość

III. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

_ przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu,

wykonania zadania

_ podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury dzieła także spoza kanonu

lektur przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej; omawia je

w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur

_ interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych

PISANIE

_ tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu,

poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych

_ wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną,

fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi

_ świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych

programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki

Liczba odsłon: 2773
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka w Gnojnej 
Gnojna 119
49-200 Grodków

 
 
tel/fax 77 415 19 22
email: psp.gnojna@gazeta.pl
  • Data aktualizacji: 2021-04-16 19:22:57
  • Licznik odwiedzin: 6043080