Środa, 21 kwiecień 2021 
Imieniny:

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

Liczba odsłon: 53043
plastyka

PLASTYKA

Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trud­ne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas wystawiania oceny będę brała  pod uwagę oprócz rozwoju umiejętności pla­stycznych postaw i zaangażowanie ucznia.

Proponowane kryteria ogólne dotyczą wiadomo­ści i umiejętności, które uczeń powinien opanować w ciągu drugiego etapu kształcenia.

niedostateczny uczeń nie opanował podstawo­wych wiadomości i umiejętności z zakresu przed­miotu. Nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygo­towywany do zajęć. Nie odrabia zadanych prac domowych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

dopuszczający uczeń powinien być przygotowa­ny do większości lekcji (przynosić potrzebne ma­teriały) oraz z pomocą nauczyciela wykonywać proste ćwiczenia, uczestniczyć w zabawach, wyja­śniać najważniejsze terminy. Potrafi również wy­mienić kilku wybitnych polskich artystów.

dostateczny uczeń powinien przyswoić podsta­wowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności. Bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi środkami wyrazu i sto­suje typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie wykonywać łatwe ćwicze­nia i uczestniczyć w zabawach, a także współpra­cować w grupie i podejmować próby twórczości plastycznej. Umie podać nazwiska kilku wybit­nych polskich twórców.

dobry uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swoje­go miejsca pracy. Ponadto prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwią­zuje typowe problemy. Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkła­da dużo wysiłku w wykonywane zadania i syste­matycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wyko­rzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Wymienia też na­zwiska kilku twórców polskich i zagranicznych. Samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.

bardzo dobry uczeń powinien opanować i wyko­rzystywać w praktyce wszystkie określone w pro­gramie wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie. Korzysta z róż­norodnych źródeł informacji w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i po­za nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysło­wością. Umiejętnie posługuje się środkami pla­stycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Podaje też nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat.

celujący uczeń powinien przejawiać szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, a także wykazywać dużą znajomość treści pozaprogramowych oraz zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych. Ponadto bie­rze udział w pozaszkolnych konkursach plastycz­nych i odnosi w nich sukcesy oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu. Twórczo posługuje się różnymi środkami pla­stycznymi i eksperymentuje z technikami pla­stycznymi. Potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i interpretuje do­wolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną

 

Liczba odsłon: 3459
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka w Gnojnej 
Gnojna 119
49-200 Grodków

 
 
tel/fax 77 415 19 22
email: psp.gnojna@gazeta.pl
  • Data aktualizacji: 2021-04-16 19:22:57
  • Licznik odwiedzin: 6043315