Środa, 21 kwiecień 2021 
Imieniny:

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

Liczba odsłon: 53037
zajęcia techniczne

CELUJĄCY                                                                                                                                                                                  Uczeń potrafi:

·         opanowuje wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

·         samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

·         ma wzorowo zorganizowany warsztat pracy,

·         potrafi współpracować w grupie.

·         stosuje rozwiązania nietypowe,

·         bierze udział w konkursach przedmiotowych lub konkursie BRD,

·         biegle posługiwać się zdobyta wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań technicznych,

·         interesować się nowościami technicznymi,

·         przedstawiać ciekawostki techniczne na forum klasy,

·         wykonywać prace dodatkowe w domu,

·         wykonywać prace manualne w sposób wykraczający poza przyjęte w ocenianiu normy,
 

BARDZO DOBRY

Uczeń potrafi:

·         systematycznie i starannie prowadzić zeszyt,

·         zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

·         wykonywać prace zgodnie z tematem – ma ciekawe pomysły i rozwiązania,

·         stosować w praktyce zdobytą wiedzę,

·         bezbłędnie pisać pismem technicznym,

·         zastosować pismo techniczne w praktyce,

·         narysować figurę w określonej podziałce,

·         zastosować rożne linie podczas wykonywania rysunku,

·         rozróżniać pozytywne i negatywne cechy rozwoju techniki w jego środowisku,

·         bezpiecznie posługiwać się narzędziami i przyborami,

·         posługiwać się narzędziami pomiarowymi

·         wykonywać proste pomiary,

·         klasyfikować rożne materiały,

·         wyjaśnić kolejne etapy produkcji drewna,

·         rozróżniać drewno i materiały drewno podobne,

-        rozróżnia wyroby z żelaza,

·         odróżniać tworzywa sztuczne oraz ich zastosowanie,

·         odczytywać i wykorzystywać w praktyce informacje umieszczone na wyrobach odzieżowych,

·         wskazać właściwości materiałów włókienniczych,

·         poprawnie łączyć materiały włókiennicze i tworzywa sztuczne,

·         zastosować odpowiednie narzędzia,

·         sprawnie wykorzystuję wiedzę, przybory i narzędzia do wykonywania zadań technicznych,

·         racjonalnie wykorzystywać materiały,

·         wykonywać prace estetyczne, staranne, zgodne z wzorem,

·         wykonać prace estetyczne, staranne, zgodne z wzorem,

·         świetnie radzi sobie w pracy zespołowej,

·         przestrzega zasad bhp,

 

DOBRY

Uczeń potrafi:

·         wskazać jakie są cechy drewna,

·         określić cechy materiałów papierniczych,

·         zna pismo techniczne i umie się nim posługiwać,

·         prawidłowo posługuję się przyrządami pomiarowymi i poprawnie odczytuje wyniki pomiarowe,

·         potrafi sporządzić według wzoru prostą dokumentację techniczną,

·         wymienić podstawowe materiały do produkcji tworzyw sztucznych,

·         wskazać zastosowanie tworzyw sztucznych, z żelaza

·         odczytywać dane z tabel i rysunków,

·         przyszyć guziki do materiału,

·         odczytywać podstawowe informacje na metkach odzieżowych,

·         stosuję zasady bhp,

·         zachowuję ład i porządek na stanowisku pracy,

·         prace wytwórcze są zgodne z projektem, choć nie w pełni estetyczne,


DOSTATECZNY                                                                                                                                                                                        Uczeń:

·         stara się wykonywać pismo techniczne, ale ma problemy z kształtem liter i zachowaniem poprawnych

          odległości miedzy literami i wyrazami,

·         ma trudności z czytaniem dokumentacji technicznej, prowadzi ją niesystematycznie,

·         potrafi poprawnie wykonać proste rysunki techniczne i zwymiarować je lecz robi to niedokładnie,

·         potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi i dokonywać pomiarów,

·         potrafi wymienić podstawowe surowce potrzebne do wyrobu papieru,

·         omówić sposób utrzymania papieru posługując się schematem,

·         wymieniać zagrożenia dla lasu,

·         odczytać podstawowe informacje na metkach odzieżowych.

·         wymienić podstawowe sposoby konserwacji odzieży,

·         umie przyszyć guziki do materiału,

·         wskazać przedmioty wykonane z materiałów włókienniczych,

·         przeważnie stosuję zasady bhp,

·         nie zawsze dba o ład i porządek na stanowisku pracy,

·         prace wytwórcze są niedokładnie wykonane, mało estetyczne, odbiegają w znacznym stopniu

          od projektu,

DOPUSZCZAJĄCY                                                                                                                                                                                            Uczeń:

·         opanował minimum wiadomości z rysunku technicznego i wychowania komunikacyjnego,

·         zna cechy pisma technicznego, chociaż wykonuje je niestarannie i niedokładnie,

·         z pomocą nauczyciel wykonuje rysunki techniczne,

·         odczytuję z niedokładnością wymiary przedmiotów z zastosowaniem przyrządów pomiarowych,

·         zna numery alarmowe,

·         nie potrafi samodzielnie zorganizować stanowiska pracy,

·         brak ładu i porządku,

·         posługuję się tylko prostymi narzędziami i przyborami,

·         ma trudności z wykonaniem pracy wytwórczej,

·         często nie udaje się zaoszczędzić materiału,

·         prace wykonane są  niezgodne z projektem, nieestetyczne,

 

NIEDOSTATECZNY                                                                                                                                                                                Uczeń:

·         nie potrafi organizować sobie pracy,

·         nie wykonuje żadnych prac,

·         lekceważy powierzone mu zadania,

·         brak zeszytu przedmiotowego,

·         nie bierze udziału w działaniach twórczych,

·         nie wykazuję żadnych chęci do poprawy swojej oceny.

Liczba odsłon: 2766
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka w Gnojnej 
Gnojna 119
49-200 Grodków

 
 
tel/fax 77 415 19 22
email: psp.gnojna@gazeta.pl
  • Data aktualizacji: 2021-04-16 19:22:57
  • Licznik odwiedzin: 6043244