ROK SZKOLNY 2014_2015

GRA SIĘTOCZY, KTO CZYTA - WYGRYWA

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2014-02-02 22:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-02 22:55Aktualizacja dokonana przez:

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

 Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła  do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.

  Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.

- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:

-  CO TO JEST ZDROWIE ?

-  OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE ?

-  CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU ?

-  CO ROBIĆ , GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE ?

- NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

 

Szanowni Rodzice!

  Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Codziennie dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na stan zdrowia  ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowywanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce, w tym także profilaktyce antytytoniowej.


  Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Wdychanie dymu tytoniowego czyli bierne palnie jest tak samo niebezpieczne jak samo palnie, ponieważ niesie za sobą identyczne skutki zdrowotne co aktywne palenie papierosów. Według danych szacunkowych w Polsce co roku 4 mln dzieci  jest narażonych na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego. W związku z powyższym nasza szkoła postanowiła włączyć się do realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klas I-III. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2015-03-09 11:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 11:38Aktualizacja dokonana przez:

TY WYGRYWASZ, AMERIGAS POMAGA

  „TY WYGRYWASZ, AMERIGAS POMAGA”

                   Wspólnie chcemy budować nowoczesną,

              przyjazną i dobrze wyposażoną dla dzieci szkołę!

  Nasza szkoła przystąpiła do III edycji konkursu „Ty wygrywasz, Amerigas pomaga”.Zachęcam wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i całą społeczność lokalną do udziału w konkursie. Konkurs ma na celu zbieranie foliowych plomb z butli Amerigas i wygrywaniu nowoczesnych pomocy.

Konkurs podzielony jest na trzy równocześnie trwające części:

DLA TWOJEJ SZKOŁY
W tej części uczniowie zbierają plomby z butli z gazem AmeriGas. Im więcej plomb zostanie zebranych, tym większe szanse na wygraną i większa liczba punktów na nagrody dla szkoły!

DLA TWOJEJ KLASY
Po raz pierwszy w Konkursie „Ty wygrywasz, AmeriGas pomaga!” nagradzane są aktywne klasy! Uczniowie z poszczególnych klas przynoszą plomby do swojego wychowawcy, który następnie przekazuje je Opiekunowi Konkursu w szkole. Dwie klasy, które w danym miesiącu uzbierają najwięcej plomb, otrzyma dofinansowanie w wysokości 1000 zł na wyjście kulturalno-sportowe. W sumie nagrodzimy 12 klas. Liczba plomb przypisana do klas sumuje się do liczby plomb danej szkoły.

DLA CIEBIE
Uczniowie, np. w ramach zajęć plastyki, mogą przygotować prace plastyczne na temat: „dostarczamy dobrą energię”. Praca może mieć dowolną formę – może być to zarówno rysunek, malunek, jak również model, prezentacja komputerowa, zdjęcie czy film. Tu liczy się kreatywność i pomysłowość! Każda szkoła może nadesłać na Konkurs maksymalnie 3 prace. Następnie Jury wybierze 5 prac, których autorzy otrzymają tablety. Dodatkowo szkoły, z których pochodziły zwycięskie prace, dostaną dodatkowe punkty na nagrody.

   W II edycji konkursu zajęliśmy III miejsce w Polsce, a firma Amerigas dostarczyła nam nowoczesne pomoce dydaktyczne. To się opłaca.

Z rodzicami i nauczycielami śledźcie ranking szkół na stronie:www.konkursamerigas.pl

                                                                Joanna Betlejewska – opiekun konkursu

 

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PSP Gnojna
e-mail: pspgnojna@grodkow.pl
Data publikacji: 2015-10-15 18:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-15 18:58Aktualizacja dokonana przez: