Czwartek, 21 styczeń 2021 
Imieniny:

INFORMACJE

 
OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 13.01.2021

1. Od 18 stycznia 2021r. klasy I-III rozpoczynają zajęcia w trybie stacjonarnym.

2. Zasady pracy dla klas I- III określa PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
    DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIAI PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 wśród dzieci, rodziców
    i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Gustawa Morcinka  w Gnojnej
    od 18 stycznia 2021r.

    Bardzo proszę rodziców uczniów klas I-III o zapoznanie się z jej treścią. 

Procedura_bezpieczestwa_-_COVID_od_18_stycznia_2021.pdf

3.Uczniowie klas V-VIII kontynuują nauką w trybie zdalnym.
   Lekcje odbywają się wg planu za pośrednictwem aplikacji TEAMS.

4. Oddziały przedszkolne pracują na dotychczasowych zasadach.

5. Zasady związane z przeprowadzeniem eliminacji miejsko-gminnych wojewódzkiego konkursu przedmiotowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. G. Morcinka w Gnojnej.

Zasady_konkursu_polonistycznego.pdf

 

 

W Statucie Szkoły dokonuje się następujących zmian:

      Dział VI  Rozdział  7 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA  w §  77   
dodaje się pkt od 12 do 19

 12. W klasach I-III ocena z zachowania pozostaje ocena opisową.

13. W klasach IV-VIII ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na
      podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie
      działalności szkół, a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość.

14. W czasie zdalnego nauczania każdy nauczyciel uczący w klasach IV-VIII
      przyznaje  (poprzez aplikację Teams) uczniowi punkty od 1 do 6

15. Uczeń przesyła do wychowawcy – poprzez TEAMS- swoją samoocenę.

16. Wychowawca po otrzymaniu opinii- przyznanych punktów przez nauczycieli,
      samooceny ucznia i po uwzględnieniu swojej opinii wystawia  ocenę
      z zachowania.

17. Kryterium punktowe ocen z zachowania:

         Wzorowe 6p – 5,5p

         Bardzo dobre 5,4p – 4,5p

         Dobre  4,4p – 3,5p

         Poprawne  3,4p – 2,5p

         Nieodpowiednie 2,4p – 1,5p

         Naganne   1,4p – 1p

18. W  klasach IV-VIII wszystkie dotychczasowe kryteria zawarte w Statucie Szkoły
       obowiązują nadal, a poniższe kryteria dotyczą zdalnego nauczania i są
      uzupełnieniem dotychczas funkcjonujących:

   1) ocenę wzorową ( 6p)  otrzymuje uczeń który:

a)  wzorowo wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami,

b)  odsyła wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

c)  w zaangażowany sposób uczestniczy w procesie zdalnego nauczania,
     jest aktywny i samodzielny, wykonuje prace dodatkowe;

d)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line
     w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów;

e)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

f)   nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

g)  nie hejtuje i sprzeciwia się hejtowi, nie publikuje zaczepnych treści mających na
     celu tylko wywołanie reakcji;

h)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji,

i)   bezpiecznie korzysta z narzędzi internetowych,

j)  bierze udział w akcjach społecznych, konkursach.

 

   2) Ocenę bardzo dobrą  (5p) otrzymuje uczeń, który:

a)  wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami,

b)  odsyła wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

c)  uczestniczy w procesie zdalnego nauczania jest aktywny i samodzielny,

d)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line
     w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów,

e)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

f)   nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

g)  nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie
     reakcji;

h)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.

 

   3) Ocenę dobrą  (4p) otrzymuje uczeń, który:

a)  uczestniczy w procesie zdalnego nauczania jest samodzielny,

b)  stara się wywiązać się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami,

c)  stara się odsyłać wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

d)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line
     w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów;

e)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

f)   nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

g)  nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie
     reakcji;

h)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.

 

  4) Ocenę poprawną  (3p) otrzymuje uczeń, który:

a)  uczestniczy w procesie zdalnego nauczania korzysta z pomocy innych,

b)  zdarza mu się niewłaściwie zachowywać, ale wyciąga wnioski i stara się nie
     powtarzać negatywnych zachowań;

c)  stara się odsyłać wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

d)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

e)  nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

f)   nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie
     reakcji;

g)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.

   5) Ocenę nieodpowiednią  (2p) otrzymuje uczeń, który:

a)  celowo często opuszcza zajęcia zdalnego nauczania,

b)  w większości nie wykonuje prac zadawanych przez nauczycieli,

c)  w internecie zachowuje się w sposób zaczepny, niekulturalny, wulgarny, wstawia
     nieodpowiednie treści, nie reaguje na uwagi;

d) nie szanuje cudzej własności: kopiuje cudze prace, podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

e)  rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej,

f)   bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje.

g)  zakłóca tok lekcji poprzez wyciszanie lub rozłączanie ( pojedyncze przypadki)

 

   6) Ocenę naganną  (1p) otrzymuje uczeń, który:

a)  nagminnie opuszcza zajęcia zdalnego nauczania,

b)  nie wykonuje prac zadawanych przez nauczycieli,

c)  poprzez udostępnienie treści wpływa demoralizująco na innych,

d)  rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej,

e)  bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje,

f)   postępuje niezgodnie z prawem poprzez udostępnianie nagrań z udziałem
     nauczycieli i uczniów bez ich zgody,

g)  często zakłóca tok lekcji poprzez wyciszanie lub rozłączanie.

 

19. Zasady poprawiania oceny zachowania.

    Uczeń może poprawić ocenę zachowania, wykonując zadanie zlecone przez
    nauczyciela, np. prezentację, pomoc naukową.

FERIE ZIMOWE

Początek nowego roku to równocześnie rozpoczęcie ferii zimowych. W tym roku szkolnym odbędą się one dla uczniów z całego kraju w jednym terminie
i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Chcemy, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący, dlatego przygotowaliśmy ciekawą ofertę dla uczniów i ich rodzin.

Ferie z TVP 

Rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy sportowe i lifestylowe – to główne propozycje przygotowane przez Telewizję Polską. W ramach emitowanego codziennie cyklu dynamicznych, 20-minutowych programów edukacyjnych każdy znajdzie coś dla siebie - miłośnicy piłki nożnej, tańca czy też młody koneser sztuki. Propozycje te z powodzeniem zaangażują całe rodziny do wspólnego i niezwykle interesującego spędzania czasu! 

Więcej informacji http://www.gov.pl/web/edukacja/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

Akcja „Ferie bez nudy” 

Wspólnie z nami pomysły na to, aby nie nudzić się w czasie ferii przygotowała także Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia! Już wkrótce przedstawimy szczegóły tej propozycji.  

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii. Będziemy w niej sukcesywnie zamieszczać propozycje na ferie. Informacje na ten temat znajdą się również na naszych profilach w mediach społecznościowych. 

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji nauczycielom, uczniom i rodzicom.  

 

Łączę wyrazy szacunku 

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN 

 

 

INFORMACJA Z PPP W GRODKOWIE 

Informujemy, że w okresie ferii zimowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie będą się odbywały zgodnie z planem terapie dzieci i młodzieży. W celu zapewnienia dodatkowego wsparcia  w formie konsultacji i porad, codziennie pod numerem telefonu 774155511  dostępni będą   specjaliści  poradni. 

Harmonogram dyżurów telefonicznych : 

pedagog- codziennie w godz. 9.00-13.00, 

psycholog- 7.01., 11.01., 12.01., 13.01., 14.01. w godz. 10.00-11.30. 

Z poważaniem

 Beata Sobów 

Dyrektor Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie 

e-mail; pppgrodkow@op.pl                   tel. 774155511Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
Będą czasem spokoju i szczęścia,
radości przeżywanej w gronie najbliższych
Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok .... przyniesie wszelką pomyślność
I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

Gify Boże Narodzenie - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl 

INFORMACJA DYREKTORA Z DNIA 14.12.2020r.

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie informuje, że w roku 2021 wzorem lat ubiegłych, organizowany jest wyjazd uczniów z Gminy Grodków na wypoczynek letni nad Morzem Bałtyckim do miejscowości Stary Borek koło Kołobrzegu.
Organizatorem wypoczynku jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe PHU MABOTUR przy współudziale Gminy Grodków jako sponsora.

Wyjazd organizowany jest w trzech turnusach:
- I turnus w dniach od 27.06.2021 r. do 04.07.2021 r.
- II turnus w dniach od 04.07.2021 r. do 11. 07. 2021 r.
- III turnus w dniach od 11.07.2021 r. do 18.07.2021 r.

Koszt pobytu  jednego uczestnika wynosi 355 zł. Przewidywana jest również dodatkowa opłata w wysokości 40 zł od uczestnika na pokrycie wydatków związanych z  zakupem biletów na rejs statkiem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, itp.

 Zgłoszenia wraz z zaliczkami przyjmowane są w sekretariatach macierzystych szkół.
O zakwalifikowaniu uczestnika na określony turnus decyduje kolejność wpłat zaliczek w kwocie 100 zł od osoby, które wpłyną z macierzystych szkół do kasy Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

Liczba miejsc ograniczona.

REGULAMIN-_STARY_BOREK.pdfKochani, już je mamy :) !!!!

Wyczekane, pachnące nowością, skrywające wiele tajemnic i przygód, pełne magii, fantazji, ale także miłości humoru i powagi. Zastanawiacie się o czym mowa?

 Otóż mowa  o naszych nowościach książkowych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jakie to książki? Oczywiście takie, o które pytaliście,
a których do tej pory nie „gościliśmy” na półkach naszej biblioteki. Z całą pewnością każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Mamy propozycje dla miłośników fantazji i magii, książki pełne humoru dla lubiących się pośmiać, a także dla tych, którzy chcą przenieść się w świat wzruszeń, przyjaźni i miłości.  Poszukiwacze przygód i kryminalnych zagadek również znajdą „małe co nieco”. Zatem zapraszam na”łowy” ;).

Ponadto informuję, że istnieje możliwość wypożyczania nowości (i nie tylko) na okres ferii świątecznych i zimowych, od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 13:30.

Mogą to zrobić Wasi rodzice (ponieważ Wy nie możecie samodzielnie opuszczać domu)  lub np. starsze rodzeństwo, czy dziadkowie. Należy wcześniej wysłać na adres e-mailowy biblioteki (biblioteka.gnojna@op.pl) informację jakie książki chcecie wypożyczyć
(lub zadzwonić na nr tel. 77 415 19 28) i odebrać je w godzinach podanych powyżej.
Serdecznie zapraszam do korzystania z naszej biblioteki :)

 

INFORMACJA DYREKTORA Z DNIA 18.11.2020r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.
Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Zachęcam Państwa do zapoznania się z poradnikiem oraz proszę o przekazanie go nauczycielom i rodzicom.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN 

Poradnik.pdf


INFORMACJA DYREKTORA Z DNIA 12.11.2020r.
 

DOPOSAŻENIA RODZIN I DZIECI W SPRZĘT KOMPUTEROWY DO NAUKI 

W związku z informacją z Fundacji Sarigo o możliwości doposażenia dzieci i rodzin
w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, przekazuję link do formularza opracowanego przez ww. Fundację, poprzez który rodziny mogą bezpośrednio zgłaszać potrzeby doposażenia
w ww.sprzęt.
 

Lin do formularza: http://forms.gle/Qn83rBeag4YzF9zM6 

Sprawę prowadzi p.Joanna Antosz Inspektor Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia  tel. 77 4524380
 

Opolski urząd Wojewódzki    ul Piastowska 14        45-082 Opole


KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 04.11.2020

W związku z sytuacją epidemiczną uczniowie klas I-VIII

od 9 do 27 listopada 2020r. pracują w trybie nauczania zdalnego.

 Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.

 Nauka zdalna odbywać się będzie z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.

Lekcje rozpoczynać się będą w godzinach zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji.

W czasie edukacji zdalnej uczniowie realizują obowiązek szkolny. Obecność podczas lekcji online oraz aktywność są dla uczniów obowiązkowe. Codziennie będzie sprawdzana obecność na zajęciach. 

Proszę wszystkich uczniów o zaangażowanie oraz dyscyplinę
podczas pracy zdalnej. 

ŻYCZĘ WSZYSTKIM SPOKOJNEJ I OWOCNEJ PRACY-
Elżbieta Siubiś

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 24.10.2020

W związku z sytuacją epidemiczną uczniowie klas V-VIII od
26 października do 6 listopada 2020 przechodzą w tryb pracy zdalnej.

 Klasy I-III oraz oddział przedszkolny pracują bez zmian.

 Nauka zdalna odbywać się będzie z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.

Lekcje rozpoczynać się będą w godzinach zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji.

W czasie edukacji zdalnej uczniowie realizują obowiązek szkolny. Obecność podczas lekcji online oraz aktywność są dla uczniów obowiązkowe. Codziennie będzie sprawdzana obecność na zajęciach. 

Przypominam, że w godzinach od 8:00 do 16:00 obowiązuje zakaz samodzielnego poruszania się dzieci i młodzieży do lat 16. 

Proszę wszystkich uczniów o zaangażowanie oraz dyscyplinę
podczas pracy zdalnej.
 

ŻYCZĘ WSZYSTKIM SPOKOJNEJ I OWOCNEJ PRACY-
Elżbieta Siubiś

 

 

Program_dla_szkół_-_Informacja_dla_rodzicow.pdf


6 października (wtorek) o godz. 1030 odbędzie się spotkanie dla rodziców pn. „Terapeutyczna moc książki”. Gościem spotkania będzie pani Agnieszka Dzierżypolska, biblioterapeutka i pracownik MiGBP w Grodkowie-filia w Kolnicy, która opowie jak istotne jest czytanie w rozwoju dzieci i młodzieży oraz podpowie po jakie książki warto sięgnąć.  

Akcja promująca czytanie zorganizowana jest w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbędzie się na świeżym powietrzu,
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. W razie niesprzyjającej pogody zostanie odwołane i przesunięte na inny termin.
  

 Serdecznie zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w spotkaniu !Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godzinie 900.
 W związku z pandemią spotkania poszczególnych klas z wychowawcą odbędą się
w następujących salach: 

klasa I – wychowawca Justyna Łoza (spotkanie na placu za szkołą),

 

klasa II - wychowawca Joanna Betlejewska   sala nr 3,

 

klasa III - wychowawca Zuzanna Salami   sala nr 4,

 

klasa V- VI - wychowawca Elżbieta Siubiś, Marcin Szostak  sala komputerowa,

 

klasa VII - wychowawca Barbara Pawlik - Szczepaniak   sala nr 8,

 

klasa VIII - wychowawca Edyta  Lorczyk  sala nr 9,

 

oddział przedszkolny – maluchy- wychowawca Katarzyna Mazur (spotkanie na placu za szkołą), 

oddział przedszkolny – starszaki - wychowawca Aneta Świerczyńska w sali starszaków. 

Do szkoły wchodzą tylko uczniowie . Rodzice pozostają poza budynkiem szkoły zachowując odstęp minimum 1,5 m. Rodzice obowiązkowo zakrywają usta i nos.

 

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r 

Szanowni Państwo,Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice,
wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich. 

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym. 

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia. 

Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule. 

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii. 

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji. 

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły. 

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa. 

Z wyrazami szacunku  

Dariusz Piontkowski 

Minister Edukacji Narodowej

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

      Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Był to wyjątkowo trudny rok, w którym nie raz trzeba było stawić czoła trudnościom i wyzwaniom związanym ze zdalnym nauczaniem  w związku z epidemią koronawirusa.  
Uczniowie, których zasypywaliśmy pracami domowymi, kartkówkami, dziesiątkami wypracowań i setkami zadań, doczekali się zasłużonego wypoczynku.

     Stając w obliczu różnych problemów rok szkolny 2019/2020  obfitował  w  znaczące sukcesy w licznych konkursach i zawodach. Możemy się pochwalić wynikami w nauce - 20 uczniów z klas IV-VIII uzyskało średnią ocen powyżej 4,75 i otrzymają świadectwo z wyróżnieniem. Jak pisał poeta Emil Oesch „Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” i Ci uczniowie to doskonale wiedzą.

       Drodzy Absolwenci  naszej szkoły, wiem, że będziemy mogli być z Was dumni, tak jak teraz jesteśmy. Idźcie więc śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie, pokonując nadchodzące próby losu i zawsze z powodzeniem zagłębiajcie się w wielką księgę nauki. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych. Życzę Wam również, abyście  w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, spotkali życzliwych a jednocześnie wymagających nauczycieli.

       Dziękuję wszystkim uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a Rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

       Kochani Uczniowie przed wami wakacje, okres wypoczynku. Życzę Wam, aby były udane, pełne wrażeń. Ciesząc się nimi nie zapomnijcie o bezpieczeństwie i zdrowiu.

Do zobaczenia we wrześniu w szkole. 
                                                                                      Elżbieta Siubiś


Informacja

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Dnia 26 czerwca 2020 r. kończy się rok szkolny 2019/2020.
W tym dniu, w godzinach od 9.00 do 12.00, wychowawcy będą rozdawać świadectwa szkolne. Uczniom wyróżniającym się w nauce zostaną wręczone nagrody książkowe i stypendia.
Rodzicom podziękujemy za współpracę i pomoc szkole.

Prosimy rodziców i uczniów o zachowanie bezpieczeństwa. Należy pamiętać
o odległościach między sobą, obowiązkowo na terenie szkoły należy założyć maseczkę zakrywając usta i nos.

Świadectwo może odebrać osobiście uczeń lub rodzic (decyzja należy do rodziców).

Jeżeli ktoś z różnych względów nie może odebrać w tym dniu świadectwa istnieje możliwość zgłoszenia się do szkoły w innym terminie (okres wakacji lub wrzesień).

Przypominamy o obowiązku oddania kluczy do szafek ubraniowych.

Wychowawcy  w godzinach od 9.00 do 12.00 będą  oczekiwać na uczniów, rodziców w następujących  miejscach na terenie szkoły:
- klasy I-II przed szkołą;
- klasy IV-VIII przy wejściu do sali gimnastycznej od strony parku;
- oddział przedszkolny przy tylnym wejściu do oddziału przedszkolnego.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.
Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

 Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

 Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach
i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

 Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

 Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja,
w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym,
aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI W KLASACH IV-VIII

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GNOJNEJ

od 01.06.2020 r.

Dzień tygodnia

Godziny

Przedmiot

Numer sali

Imię i nazwisko nauczyciela

Poniedziałek

11.00-11.45

Korekcyjno-kompensacyjne

3

Joanna Betlejewska

11.45-12.30

muzyka

5

Aneta Świerczyńska

12.30-13.15

Logopedia

1

Aneta Świerczyńska

12.30-13.15

Język niemiecki

3

Regina Kleinert

13.15-14.00

Informatyka

5

Jacek Mrożek

Wtorek

8.15-9.00

Korekcyjno-kompensacyjne

5

Sylwia Smoter

11.30-12.15

Plastyka

3

Zuzanna Salami

12.15-13.00

Technika

5

Zuzanna Salami

13.00-13.45

Biologia

3

Barbara Serwata

13.45-14.30

W-F

5

Barbara Serwata

Środa

11.30-12.15

Przyroda

3

Elżbieta Siubiś

12.15-13.00

Chemia

5

Elżbieta Siubiś

13.00-13.45

Religia

3

ks.Wiesław Drygała

Czwartek

11.30-12.15

Język polski

3

Barbara
Pawlik-Szczepaniak

12.15-13.00

Historia/WOS

5

Jacek Muziewicz

13.00-13.45

Język angielski

3

Justyna Łoza

Piątek

11.30-12.15

Matematyka

3

Edyta Lorczyk

12.15-13.00

Geografia

5

Edyta Lorczyk

13.00-13.45

Fizyka

3

Anna Stankowska

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

Zapraszam uczniów i rodziców na indywidualne konsultacje, porady, rozmowy w piątki od godziny 11.30 do 13.00. Istnieje również możliwość umówienia się w czasie dogodnym dla rodzica, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, bądź za pośrednictwem wychowawcy klasy.                                         Zapraszam Anna Kurowska- Hirczyn

 1. Uczeń zgłasza chęć skorzystania z konsultacji (za zgodą rodzica)
  co najmniej dzień wcześniej w następujący sposób:
   - telefonicznie do szkoły w godzinach 8.00 -13.00  -  tel.774151922;
   - zgłoszenie wychowawcy ( e-mail, telefonicznie, SKYPE).
 2. Gdy  uczeń umówiony na konsultacje  nie może przyjść,
   zgłasza  ten fakt odpowiednio wcześniej-najpóźniej trzy godziny przed
   planowanym rozpoczęciem konsultacji.
 3. Konsultacje prowadzone są zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej w trakcie prowadzonych zajęć, konsultacji, pracy biblioteki.

 


Harmonogram konsultacji  dla uczniów klasy VIII

od 25.05.2020r. do 29.05.2020r.

PRZEDMIOT

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

Język polski

czwartek

12.00-14.00

Język angielski

środa

12.00-14.00

Matematyka

poniedziałek

12.00-14.00

 

Zasady:

 1. Uczeń zgłasza chęć skorzystania z konsultacji (za zgodą rodzica)
  w następujący sposób:

- e-mail nauczyciela języka polskiego, języka angielskiego, matematyki;

- telefonicznie do szkoły w godzinach 8.00 -13.00;

- podczas lekcji przez SKYPE.

2. Gdy  uczeń umówiony na konsultacje indywidualne, nie może przyjść,
    zgłasza  ten fakt odpowiednio wcześniej (najpóźniej trzy godziny przed
    planowanym rozpoczęciem), nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie   
    innego ucznia.

 1. Konsultacje grupowe ustala nauczyciel przedmiotu na prośbę  uczniów-rodziców lub na swój wniosek w porozumieniu z rodzicami.
 2. Konsultacje prowadzone są zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców
  i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej w trakcie prowadzonych zajęć, konsultacji, pracy biblioteki.

 

Załącznik  nr 1 do zarządzenia Nr 12/2019/2020
Dyrektora PSP w Gnojnej
 z dnia  18.05.2020 r.

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

wśród dzieci, rodziców i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej

w trakcie prowadzonych zajęć, konsultacji, pracy biblioteki.

Podstawa prawna:

     1. Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Zdrowia i  Ministra Edukacji Narodowej  dla szkół podstawowych- edukacja wczesnoszkolna;

     2.  Rekomendacje MEN dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

     3.  Konsultacje w szkole-wytyczne GIS,MZ.MEN dla szkół.

Cel procedury:

1. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wszystkich osób przebywających na terenie szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i konsultacji.

2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej, rodziców uczniów oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

Przyprowadzanie i odbieranie ucznia

§1

1. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach wcześniej ustalonych z nauczycielem lub dyrektorem szkoły.

2. Uczniowie do szkoły przyprowadzani są przez osoby zdrowe.

3. Podczas przyprowadzania i odbierania uczniów obowiązują zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych tj. zachowanie odstępu co najmniej 1,5 m oraz zakrywanie ust i nosa.

4. Rodzice nie  wchodzą z dziećmi  do szkoły. Odprowadzają je do głównych drzwi wejściowych, tam przekazują  dziecko wyznaczonemu pracownikowi wyposażonemu w środki ochrony osobistej.

5. Wyznaczony pracownik nadzoruje przebieranie się dziecka,  przechodzi z nim do  łazienki gdzie uczeń myje ręce i następnie  odprowadza dziecko do klasy. Tam uczeń pozostaje pod opieką wyznaczonego nauczyciela.

6. Uczniowie klas starszych, którzy uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych lub konsultacjach – przed wejściem na teren szkoły dezynfekują płynem ręce.

7. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe.

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia  do szkoły.

9. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

10. Odbiór dziecka klas I-III następuje po podaniu przez rodzica (prawnego opiekuna) imienia i nazwiska dziecka wyznaczonemu pracownikowi, który przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych.

11. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystaniaze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor po zebraniu informacji od rodziców.

 

Sposób organizowania zajęć w klasach I-III
§ 2

1. Dziecko po wejściu do szkoły musi bezzwłocznie umyć ręce.

2. W sali może przebywać do 12 uczniów, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 14, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m˛ na 1 osobę  (uczniów i nauczycieli)

4. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.

5. W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszczalna liczba dzieci może być mniejsza. Przy określaniu liczby uczniów należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

6. Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

7. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.

8. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednej grupy. Po zakończeniu zajęć jednej grupy  na placu zabaw konserwator musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu przed wyjściem  np. grupy przedszkolnej. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.

9. Uczniowie  korzystają z  placu zabaw, przy czym mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane. 

10. Godziny korzystania z placu zabaw ustali dyrektor szkoły po uzyskaniu informacji o ilości grup.   11. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. Za organizację pracy grupy odpowiada nauczyciel.

 

Sposób organizowania zajęć rewalidacyjnych
§ 3

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie  oraz nauczyciele, którzy objęci są kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 2. Przy organizacji zajęć rewalidacyjnych uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia  wymienione w niniejszej procedurze. 
 3. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są  indywidualnie uczniem, którego rodzice zgłosili taką potrzebę.
 4. Godziny pracy ustalane są indywidulanie z rodzicem ucznia.
 5. W przypadku braku zgody rodzica, należy kontynuować pracę z dzieckiem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Sposób organizowania konsultacji
§ 4

 1. W szkole organizuje się konsultacje dla uczniów (grupowe lub indywidualne):

- od 25 maja 2020 r dla uczniów klasy VIII,

- od 01czerwca 2020 r dla wszystkich uczniów.

2. W konsultacjach grupowych odległości pomiędzy stolikami nauki wynoszą min.1,5 m (1 uczeń - 1 stolik).

3. Przy organizacji konsultacji uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia  opisane w niniejszej procedurze.

4. Uczeń zgłasza chęć skorzystania z konsultacji (za zgodą rodzica) w następujący sposób:

- e-mail nauczyciela  przedmiotu,
- telefonicznie do szkoły w godzinach 8.00 -13.00,

- podczas lekcji przez SKYPE,

- kontakt z wychowawcą.

    Wszystkie zgłoszenia na konsultacje na bieżąco przekazywane  są do  dyrektora szkoły.

5. Gdy  uczeń umówiony na konsultacje indywidualne, nie może przyjść, zgłasza  ten fakt odpowiednio wcześniej (najpóźniej trzy godziny przed planowanym rozpoczęciem), nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 1. Konsultacje grupowe ustala nauczyciel przedmiotu na prośbę  uczniów-rodziców lub na swój wniosek w porozumieniu z rodzicami i dyrektorem szkoły.

Praca biblioteki szkolnej
§5

1.  Biblioteka szkolna czynna będzie w każdy wtorek od godz. 800   do 1400 - rozpoczynając od 26 maja 2020 r.

2. Bibliotekarz będzie  przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.

3. Na terenie biblioteki może przebywać 1 czytelnik (w maseczce i rękawiczkach),
z zachowaniem bezpiecznej odległości (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m),

4. Pomieszczenie biblioteczne będzie regularnie wietrzone, powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł będą regularnie dezynfekowane. Po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki będzie każdorazowo dezynfekowany.

6. Zwrócone książki, podręczniki i inne materiały biblioteczne będą poddane kwarantannie  przez 7 dni. Przyjęte książki, podręczniki zostaną odizolowane, oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.

7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

Czynności higieniczno-sanitarne
§6

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać  każda dorosła osoba wchodząca do szkoły- dotyczy to również pracowników szkoły.

2. Wejście na teren szkoły rodziców lub osób trzecich jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach  przy stosowaniu własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych .

3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.   

4. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami. Między sobą zachowują  dystans, w każdej przestrzeni szkolnej, wynoszący min.1,5 m.

5. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest: 

 1. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją
  zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 2. kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 3. dezynfekować ręce przed wejściem do budynku oraz przed i po kontakcie z uczniami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk, 
 4. unikać noszenia biżuterii w szkole (pierścionków, zegarków, bransoletek) gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk,
 5. informować dyrektora lub inną upoważnioną osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci, 
 6. przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem,
 7. stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

6. Dyrektor placówki we współpracy z organem prowadzącym:

a)      stosuje się do szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez GIS,

b)      zapewnia środki ochrony osobistej dla personelu placówki ,

c)      zapewnia dozowniki płynu do dezynfekcji rąk,

d)     opracowuje wewnętrzne Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej

7. Dyrektor w szczególności:

a)      komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci,

b)      informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika placówki,

c)      współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałych sytuacji i potrzeb.

8. Personel sprzątający:

a)        myje i/lub dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych,

b)        myje i/lub dezynfekuje poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki (powierzchnie płaskie) w odstępach 3-godzinnych, 

c)        myje i dezynfekuje toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych,

d)       wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów,

e)        myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności porządkowej, 

f)         wykonuje prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania,

g)        nadzoruje stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki, zachowania odległości 2 m),

h)        wykonuje  inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

9. Konserwator w szczególności:

    a)     utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku szkoły,

    b)     utrzymuje w czystości i dezynfekuje po każdorazowym pobycie dzieci sprzęty  i urządzenia na placu zabaw.

10. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień

11. Nauczyciele w szczególności:  

1)        monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp,

2)        prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach, 

3)        przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych,

4)        dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw, 

5)        nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi,

6)        w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 1,5 m. 

7)        wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 

11. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z uczniami klas I-III, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.

12. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed  jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

13. W szkole  nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów  jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

14.  Pracownik administracji zadba o to, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

15. Pracownicy z objawami choroby zobowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.

Kontakt z osobami trzecimi
§ 7

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu
z dziećmi.

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

Wydawanie posiłków
§ 8

1. Szkoła  zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach.

2. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej bądź przyłbicy, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.

 3. Dzieci posiłki spożywają przy w stołówce szkolnej- harmonogram ustala dyrektor.

4. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się
do funkcjonowania żywienia zbiorowego zaleca się, aby w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania posiłku przebywała tylko jedna osoba.

5. Pracownik wydający posiłki w szczególności: 

1)        dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do stołówki,

2)        myje ręce każdorazowo:

a)        przed rozpoczęciem pracy, 

b)        przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

c)        po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

d)       po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

e)        po skorzystaniu z toalety, 

f)         po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

g)        po jedzeniu i piciu,

      3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

      4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne, 

6. Wszelkie powierzchnie w stołówce oraz zmywalni są dezynfekowane.

7. Naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki  po umyciu zostają wyparzane.

Pozostałe regulacje
§ 9

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową szkoły oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej dla rodziców.

2. Niniejsza procedura obowiązuje uczniów, pracowników i rodziców od dnia 18.05.2020r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 12/2019/2020
Dyrektora PSP w Gnojnej
 z dnia  18.05.2020 r.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19
w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.
 2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej, rodziców, uczniów oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.
 3. Pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów
  i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

§ 2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujacy. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Pomieszczenie izolacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej  znajduje się w klasie nr 4  na parterze , do której można dostać się osobnym wejściem.
 3. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie musi zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

1)      stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37°C),

2)      objawy przeziębieniowe,

3)      gorączka,

4)      kaszel,

5)      duszności i kłopoty z oddychaniem,

6)    bóle mięśni i ogólne zmęczenie, nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. Pracownik niezwłocznie, telefonicznie powiadamia  o tym dyrektora szkoły, a następnie informuje o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno -epidemiologicznej.
2. Pracownik będący w pracy podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby
COVID-19 powinien  niezwłocznie udać się do miejsca izolacji (wyposażonego
w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji), informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły.
3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
5.  Zadania określone w ust. 4 wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
6. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
7. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodnie z zaleceniami
otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
8. W celach profilaktycznych niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

 1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły odprowadzając je do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji wyposażonego
  w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. Rodzice są zobowiązani do pilnego odbioru dziecka ze szkoły.
 4. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
 5. W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
  Zadanie to wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających
  w tym samym czasie w pomieszczeniach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 8. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodnie z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 9. W celach profilaktycznych niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z pozostałymi uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 11. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 12. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 13. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

§ 5

Pozostałe regulacje

 1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły  oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

3.   W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między
      pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem  w celu umożliwienia
      szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników– za ich zgodą.

4.  W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 3, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.

5.  Niniejsza procedura obowiązuje od 18.05.2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

 

 

W Statucie Szkoły dokonuje się następujących zmian:

      Dział VI  Rozdział  7 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA  w §  77   dodaje się pkt
od 12 do 19

 

12. W klasach I-III ocena z zachowania pozostaje ocena opisową.

13. W klasach IV-VIII ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na
      podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie
      działalności szkół, a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość.

14. W czasie zdalnego nauczania każdy nauczyciel uczący w klasach IV-VIII
      przyznaje  (poprzez aplikację Teams) uczniowi punkty od 1 do 6

15. Uczeń przesyła do wychowawcy – poprzez TEAMS- swoją samoocenę.

16. Wychowawca po otrzymaniu opinii- przyznanych punktów przez nauczycieli,
      samooceny ucznia i po uwzględnieniu swojej opinii wystawia  ocenę
      z zachowania.

17. Kryterium punktowe ocen z zachowania:

         Wzorowe 6p – 5,5p

         Bardzo dobre 5,4p – 4,5p

         Dobre  4,4p – 3,5p

         Poprawne  3,4p – 2,5p

         Nieodpowiednie 2,4p – 1,5p

         Naganne   1,4p – 1p

18. W  klasach IV-VIII wszystkie dotychczasowe kryteria zawarte w Statucie Szkoły
       obowiązują nadal, a poniższe kryteria dotyczą zdalnego nauczania i są
      uzupełnieniem dotychczas funkcjonujących:

   1) ocenę wzorową ( 6p)  otrzymuje uczeń który:

a)  wzorowo wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami,

b)  odsyła wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

c)  w zaangażowany sposób uczestniczy w procesie zdalnego nauczania,
     jest aktywny i samodzielny, wykonuje prace dodatkowe;

d)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line
     w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów;

e)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

f)   nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

g)  nie hejtuje i sprzeciwia się hejtowi, nie publikuje zaczepnych treści mających na
     celu tylko wywołanie reakcji;

h)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji,

i)   bezpiecznie korzysta z narzędzi internetowych,

j)  bierze udział w akcjach społecznych, konkursach.

 

   2) Ocenę bardzo dobrą  (5p) otrzymuje uczeń, który:

a)  wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami,

b)  odsyła wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

c)  uczestniczy w procesie zdalnego nauczania jest aktywny i samodzielny,

d)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line
     w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów,

e)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

f)   nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

g)  nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie
     reakcji;

h)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.

 

   3) Ocenę dobrą  (4p) otrzymuje uczeń, który:

a)  uczestniczy w procesie zdalnego nauczania jest samodzielny,

b)  stara się wywiązać się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami,

c)  stara się odsyłać wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

d)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line
     w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów;

e)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

f)   nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

g)  nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie
     reakcji;

h)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.

 

  4) Ocenę poprawną  (3p) otrzymuje uczeń, który:

a)  uczestniczy w procesie zdalnego nauczania korzysta z pomocy innych,

b)  zdarza mu się niewłaściwie zachowywać, ale wyciąga wnioski i stara się nie
     powtarzać negatywnych zachowań;

c)  stara się odsyłać wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

d)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

e)  nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

f)   nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie
     reakcji;

g)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.

   5) Ocenę nieodpowiednią  (2p) otrzymuje uczeń, który:

a)  celowo często opuszcza zajęcia zdalnego nauczania,

b)  w większości nie wykonuje prac zadawanych przez nauczycieli,

c)  w internecie zachowuje się w sposób zaczepny, niekulturalny, wulgarny, wstawia
     nieodpowiednie treści, nie reaguje na uwagi;

d) nie szanuje cudzej własności: kopiuje cudze prace, podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

e)  rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej,

f)   bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje.

g)  zakłóca tok lekcji poprzez wyciszanie lub rozłączanie ( pojedyncze przypadki)

 

   6) Ocenę naganną  (1p) otrzymuje uczeń, który:

a)  nagminnie opuszcza zajęcia zdalnego nauczania,

b)  nie wykonuje prac zadawanych przez nauczycieli,

c)  poprzez udostępnienie treści wpływa demoralizująco na innych,

d)  rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej,

e)  bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje,

f)   postępuje niezgodnie z prawem poprzez udostępnianie nagrań z udziałem
     nauczycieli i uczniów bez ich zgody,

g)  często zakłóca tok lekcji poprzez wyciszanie lub rozłączanie.

 

19.Zasady poprawiania oceny zachowania.

    Uczeń może poprawić ocenę zachowania, wykonując zadanie zlecone przez
    nauczyciela, np. prezentację, pomoc naukową.

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 13.01.2021

1. Od 18 stycznia 2021r. klasy I-III rozpoczynają zajęcia w trybie stacjonarnym.

2. Zasady pracy dla klas I- III określa PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
    DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIAI PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

    wśród dzieci, rodziców i pracownikówPublicznej Szkoły Podstawowej 
    im. Gustawa Morcinka  w Gnojnej
od 18 stycznia 2021r.
   
Bardzo proszę rodziców uczniów klas I-III o zapoznanie się z jej treścią.

3.Uczniowie klas V-VIII kontynuują nauką w trybie zdalnym.
   Lekcje odbywają się wg planu za pośrednictwem aplikacji TEAMS.

4. Oddziały przedszkolne pracują na dotychczasowych zasadach.

 

Liczba odsłon: 118714
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka w Gnojnej 
Gnojna 119
49-200 Grodków

 
 
tel/fax 77 415 19 22
email: psp.gnojna@gazeta.pl
 • Data aktualizacji: 2021-01-20 20:41:53
 • Licznik odwiedzin: 5617419