Środa, 21 kwiecień 2021 
Imieniny:

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej w roku szkolnym 2020/2021 z dnia 25.08.2020 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/2020/2021

Dyrektora PSP w Gnojnej
 z dnia  25.08.2020 r.

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania
COVID-19

wśród dzieci, rodziców i pracowników
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej

w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

     1. Wytyczne Ministra Edukacji  Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektoratu
         Sanitarnego dla szkół publicznych i niepublicznych szkół podstawowych od     
         01 września 2009r.

     2.  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
           02 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
           i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
           w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 
          14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
          (Dz.U. z 2019 r. poz.59 oraz z 2020 r. poz.322,374 i 567)

Cel procedury:

1. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wszystkich osób przebywających na terenie szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .

2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej, uczniów, rodziców oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

§ 1

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

 1. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji.

2. Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika -  woźną oddziałową.

3. Rodzice nie  wchodzą z dziećmi  do szatni – oddają pod opiekę dziecko w drzwiach wejściowych do oddziału przedszkolnego od strony parku. Rodzic obowiązkowo ma zakryte usta i nos.

4.W przypadku zgromadzenia się przed wejściem do oddziału  przedszkolnego kilkorga rodziców z dziećmi - czekają na przekazanie pracownikowi dziecka, zachowując  odstęp, co najmniej 1,5  m  od innego rodzica z dzieckiem. Rodzice wchodząc na teren szkoły zakrywają usta i nos.

5. Rodzic przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi wyposażonemu w środki ochrony osobistej, który przejmuje dziecko, pomaga mu się rozebrać i odprowadza je do grupy. Tam dziecko przechodzi do łazienki - myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.

6. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka).

7. Dzieci przyprowadzane są do szkoły  przez osoby zdrowe.

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

9. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym
w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

10. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica (prawnego opiekuna) imienia i nazwiska dziecka woźnej oddziałowej. Wyznaczony pracownik powiadamia nauczyciela grupy. Nauczyciel doprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje upoważnionemu pracownikowi, który prowadzi je do szatni, ubiera i przekazuje osobie odbierającej.

§ 2

Sposób organizowania opieki i zajęć w oddziale przedszkolnym

1. Dziecko po wejściu do sali  przed rozpoczęciem zabawy, musi bezzwłocznie umyć mydłem ręce – odpowiada za to nauczyciel.

2. W sali maluchów może przebywać  do 19 dzieci, a w sali starszaków do 16 dzieci.

3. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.

4. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednej grupy. Po zakończeniu zajęć jednej grupy  na placu zabaw konserwator musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu przed wyjściem  np. grupy szkolnej. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.

5. Dzieci korzystają z  placu zabaw, przy czym mogą korzystać jedynie ze sprzętów  dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane. 
6. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły – w tym zwłaszcza spacerów,  wycieczek.

7. Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

8. Sala wietrzona jest przynajmniej co godzinę – za wietrzenie sal odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia.

9. Nauczyciel jest odpowiedzialny za usunięcie z sali  lub uniemożliwienie dostępu  do
przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować .

10. Nauczyciel pilnuje, aby dzieci regularnie myły ręce: po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza , po skorzystaniu z toalety.

11. Podczas realizacji zajęć, w tym  sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

12. Dzieci nie przynoszą  z domu do oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

13. Dzieci z grupy starszaków mają udostępnioną co drugą szafkę ubraniową.

                                                               KLASY  I-III

§ 3

Przyprowadzanie i odbieranie ucznia klas I-III 

1. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły przez rodzica obowiązują zasady
bezpieczeństwa w miejscach publicznych tj. zachowanie odstępu co najmniej 1,5 m oraz
zakrywanie ust i nosa. Dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.

2. Rodzice/prawni opiekunowie doprowadzają dzieci do głównych drzwi wejściowych szkoły, skąd odbiera je wyznaczony pracownik szkoły. Nauczyciel dyżurujący nadzoruje przebranie się dziecka i umycie rąk.

3. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia  do szkoły.

5. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym
w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

6. Odbiór dziecka ze szkoły następuje po podaniu przez rodzica /prawnego opiekuna imienia i nazwiska dziecka wyznaczonemu pracownikowi, który przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych.

§ 4

Sposób organizowania zajęć lekcyjnych w klasach I-III

1. Przed wejściem do sali na pierwsze zajęcia uczeń obowiązkowo musi umyć mydłem ręce – odpowiada za to nauczyciel

2. Zajęcia lekcyjne w klasach I-III odbywają się w  następujących salach:

a)      Sala 7– klasy I

b)      Sala 3 – klasy II    oraz zajęcia łączone klasy II z III

c)      Sala 4– klasy III

3. Uczniowie zmieniają sale tylko na informatykę i wychowanie fizyczne.

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

5. Uczniowie klas I-IIII rozpoczynają lekcje o  godzinie 7.45 – (10 minut wcześniej niż klasy starsze).

6. Dzieci, które nie dojeżdżają autobusem szkolnym przychodzą  do szkoły najszybciej  10 minut wcześniej przed rozpoczęciem pierwszej lekcji.

7. Przerwy dla uczniów klas I-III  organizowane  są w innych godzinach niż przerwy dla uczniów klas V-VIII.

8. Na dolnym korytarzu mogą przebywać jednocześnie tylko dwie klasy tj. klasa  II i III. 
Klasa I przerwy spędza na górnym korytarzu. 

9. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem.

10. Sala wietrzona jest przynajmniej co godzinę – za wietrzenie sal odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia.

11. Nauczyciel –opiekun sali odpowiedzialny jest za usunięcie z sali lub uniemożliwienie dostępu  do przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.

12. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły.

13. Wskazane jest jak najczęstsze przebywanie uczniów na świeżym powietrzu.

14. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.

15. Sale wyposażone są w płyny do dezynfekcji rąk. Nauczyciel pilnuje, aby dzieci regularnie myły ręce: po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza , po skorzystaniu z toalety.

16. Podczas realizacji zajęć, w tym  z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

17. Na salę gimnastyczną i salę komputerową mogą wejść uczniowie po wcześniejszym umyciu rąk mydłem (możliwość korzystania z umywalek w toaletach lub sala gimnastyczna- krany przy przebieralni, sala komputerowa – umywalki w kantorku przy sali komputerowej). Nauczyciel wychowania fizycznego / informatyki odpowiada  za  dopilnowanie uczniów, aby dokładnie wykonali powyższe czynności.

18. Szafki ubraniowe dla klasy I znajdują się w sali lekcyjnej. Zwiększono odległości szafek
ubraniowych dla klasy II-III.

19. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

KLASY  V-VIII

§ 5

 Sposób organizowania zajęć lekcyjnych w V -VIII

1. Po wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce.

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji.

3. Uczniowie klas V-IIII rozpoczynają lekcje o  godzinie 7.55  - ( 10 minut później niż klasy młodsze).

4. Uczniowie, którzy nie dojeżdżają autobusem szkolnym przychodzą  do szkoły najszybciej 10 minut wcześniej przed rozpoczęciem zaplanowanej pierwszej lekcji.

5. Zajęcia lekcyjne w klasach V-VIII odbywają się w następujących salach:

a)                      Sala 0 – klasa 5

b)                      Sala 6 – klasa 6  ( klasy łączone V- VI)

c)                      Sala 8 – klasa7 ,

d)                     Sala 9- klasa 8

6. Uczniowie zmieniają sale  na zajęcia z informatyki i wychowania fizycznego.

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

8. Uczniowie klas V-VIII przebywają na przerwach w wyznaczonych sektorach.

9. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem.

10. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji.

11. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę– za wietrzenie sal odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia.

12. Nauczyciel –opiekun sali odpowiedzialny jest za usunięcie z klasy  lub uniemożliwienie
dostępu do przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować

13. Podczas przerwy uczniowie przebywają  przede wszystkim na świeżym powietrzu zachowując dystans międzyklasowy.

14. Zabrania się organizowania wyjść z uczniami poza teren szkoły.

15. Wskazane jest jak najczęstsze przebywanie uczniów na świeżym powietrzu.

16. Wprowadza się pierwszą pustą ławkę przed nauczycielem.

17. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.

18. Podczas realizacji zajęć, w tym  z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

19. Na salę gimnastyczną i salę komputerową mogą wejść uczniowie po wcześniejszej dezynfekcji lub umyciu rąk mydłem (możliwość korzystania z umywalek w toaletach lub sala gimnastyczna- krany przy przebieralni, sala komputerowa – umywalki w kantorku przy sali komputerowej) . Nauczyciel wychowania fizycznego / informatyki odpowiada  za 
dopilnowanie uczniów, aby dokładnie wykonali powyższe czynności.

20. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka  termometrem bezdotykowym
w przypadku podejrzenia wystąpienia u ucznia objawów chorobowych.

21. Uczniowie klas V-VIII poza zajęciami w częściach wspólnych noszą maseczki tj. na
przerwach na korytarzu szkolnym, przy szafkach ubraniowych. Dotyczy to również nauczycieli i opiekującymi się tymi uczniami. 

PRACA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

§6

1. Biblioteka będzie czynna według ustalonego harmonogramu.

2. Na terenie biblioteki może przebywać 1 czytelnik z zachowaniem bezpiecznej odległości (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

3. Książki będzie podawał bibliotekarz (ograniczenie wolnego dostępu do półek).

4. Pomieszczenie biblioteczne będzie regularnie wietrzone.

5. Powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł będą regularnie dezynfekowane.

6. Zwrócone książki, podręczniki i inne materiały biblioteczne będą poddane kwarantannie  przez 3 dni.

7. Przyjęte książki, podręczniki zostaną odłożone do pudła. Odizolowane egzemplarze będą  oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami po kwarantannie będą nadal stosowane środki ostrożności.

8. Po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki będzie każdorazowo dezynfekowany. 

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SANITARNE

§7

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest
skorzystać  każda osoba wchodząca do szkoły- dotyczy to również wszystkich pracowników
szkoły.

2. Wejście na teren szkoły rodziców lub osób trzecich jest możliwe tylko w wyjątkowych
przypadkach - przy stosowaniu własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych.

3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika
z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 
4. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami. Między sobą zachowują dystans, w każdej przestrzeni szkolnej wynoszący min. 1,5 m.

5. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

6. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest: 

a) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją
zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b) kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c) dezynfekować ręce przed wejściem do budynku oraz przed i po kontakcie z uczniami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem zgodnie z zasadami
dezynfekcji rąk, 

d) informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach chorobowych
zaobserwowanych u dzieci, 

e) zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami,

f) przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia
koronawirusem,

g) stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora,
zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia. 

7. Dyrektor placówki we współpracy z organem prowadzącym:

a)      stosuje się do szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez GIS,

b)      zapewnia środki ochrony osobistej dla personelu placówki (maseczki/przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji),

c)      zapewnia dozowniki płynu do dezynfekcji rąk,

d)     opracowuje wewnętrzne procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19.

8. Dyrektor w szczególności:

a)      komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci,

b)      informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika placówki,

c)      współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałych sytuacji i potrzeb.

9. Woźna oddziałowa / personel sprzątający:

a)        myje i/lub dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych,

b)        myje i/lub dezynfekuje poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty,
siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie) w odstępach 3-godzinnych, 

c)        myje i dezynfekuje toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych,

d)       wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów,

e)        wietrzy korytarze co najmniej raz na godzinę,

f)         myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności porządkowej, 

g)        wykonuje prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania,

h)        wykonuje  inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

10. Konserwator w szczególności:

    a)     utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku szkoły,

    b)     dezynfekuje klamkę przy drzwiach wejściowych  każdorazowo po przejściu większej (kilkuosobowej) grupy osób,

    c)     nadzoruje stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki, zachowania odległości
1,5 m),

    d)     utrzymuje w czystości i dezynfekuje po każdorazowym pobycie dzieci sprzęty  i urządzenia na placu zabaw.

11.  Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień (z uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym  blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników itp.)

12. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Bardzo ważne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
13. Nauczyciele w szczególności:  

a)      monitorują warunki do prowadzenia zajęć, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. Bhp,

b)      monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do
oddziału przedszkolnego/szkoły zabawek i przedmiotów zabranych z domu,

c)      prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach, 

d)      przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych,

e)      dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw, 

f)       nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi,

g)      w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 1,5 m. 

h)      wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 

i)        odpowiadają za umycie/ dezynfekcję zabawek , przedmiotów, pomocy naukowych, sprzętu sportowego z których korzystały dzieci/uczniowie , zanim będzie mogło skorzystać kolejne dziecko/uczeń.

14. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi/ uczniami, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.

15. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed  jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

16. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia,
wyjątek stanowi § 5 pkt 19.

17. Pracownik administracji  zadba o to, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

18. Pracownicy z objawami choroby zobowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.

19. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć lub w miarę możliwości po każdych zajęciach. Zajęcia wychowania
fizycznego w miarę możliwości pogodowych powinny odbywać się na świeżym powietrzu.

20. W szkole wyznaczony jest pojemnik do wyrzucania masek i jednorazowych rękawic.

WYDAWANIE  POSIŁKÓW

§ 8

1. Szkoła zapewnia wyżywienie- obiad dwudaniowy – na dotychczasowych zasadach.

2. Na okres pandemii zawiesza się przygotowywanie śniadań w oddziale przedszkolnym, dzieci przynoszą swoje śniadania, herbata przygotowywana jest w szkole przez woźną oddziałową.

3. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce
ochronnej bądź przyłbicy, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.

 4. Obiady wydawane są w trzech grupach wg harmonogramu.

 5. Obiad wydawany jest w stołówce szkolnej wg ustalonego harmonogramu.

6. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się
do funkcjonowania żywienia zbiorowego zaleca się, aby w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania posiłku przebywała tylko jedna osoba.

7. Pracownik wydający posiłki w szczególności: 

1)        dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do stołówki,

2)        myje ręce każdorazowo:

a)         przed rozpoczęciem pracy, 

b)        przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

c)         po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

d)        po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

e)         po skorzystaniu z toalety, 

f)         po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

g)        po jedzeniu i piciu,

h) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

 i) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne lub przyłbice.

8. Wszelkie powierzchnie w stołówce oraz zmywalni, blaty kuchenne oraz inne sprzęty po
zakończonej pracy są dezynfekowane.

9. Naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki  po umyciu zostają wyparzane.

10. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia ( po każdej grupie)

11. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane (po każdej grupie).

12. Ze stołówki należy usunąć przedmioty, które nie można skutecznie zdezynfekować
(np. serwetniki, wazoniki).

13. Dania podawane są przez osobę do tego wyznaczoną, nie jest możliwa samoobsługa.

KONTAKT Z OSOBAMI TRZECIMI

§ 9

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego  minimum.

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

POZOSTAŁE REGULACJE

§ 10

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą
 przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową szkoły .

2. Wychowawcy na pierwszym spotkaniu  z uczniami przedstawią powyższą procedurę.

3. Niniejsza procedura obowiązuje pracowników, uczniów i rodziców od dnia 01.09.2020r.
 do  odwołania.

 

Liczba odsłon: 59
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka w Gnojnej 
Gnojna 119
49-200 Grodków

 
 
tel/fax 77 415 19 22
email: psp.gnojna@gazeta.pl
  • Data aktualizacji: 2021-04-16 19:22:57
  • Licznik odwiedzin: 6043121