Środa, 21 kwiecień 2021 
Imieniny:

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej w trakcie prowadzonych zajęć, konsultacji, pracy biblioteki z dnia 18.05.2020r.

Załącznik  nr 1 do zarządzenia Nr 12/2019/2020
Dyrektora PSP w Gnojnej
 z dnia  18.05.2020 r.

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

wśród dzieci, rodziców i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej

w trakcie prowadzonych zajęć, konsultacji, pracy biblioteki.

Podstawa prawna:

     1. Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Zdrowia i  Ministra Edukacji Narodowej  dla szkół podstawowych- edukacja wczesnoszkolna;

     2.  Rekomendacje MEN dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

     3.  Konsultacje w szkole-wytyczne GIS,MZ.MEN dla szkół.

Cel procedury:

1. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wszystkich osób przebywających na terenie szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i konsultacji.

2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej, rodziców uczniów oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

Przyprowadzanie i odbieranie ucznia

§1

1. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach wcześniej ustalonych z nauczycielem lub dyrektorem szkoły.

2. Uczniowie do szkoły przyprowadzani są przez osoby zdrowe.

3. Podczas przyprowadzania i odbierania uczniów obowiązują zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych tj. zachowanie odstępu co najmniej 1,5 m oraz zakrywanie ust i nosa.

4. Rodzice nie  wchodzą z dziećmi  do szkoły. Odprowadzają je do głównych drzwi wejściowych, tam przekazują  dziecko wyznaczonemu pracownikowi wyposażonemu w środki ochrony osobistej.

5. Wyznaczony pracownik nadzoruje przebieranie się dziecka,  przechodzi z nim do  łazienki gdzie uczeń myje ręce i następnie  odprowadza dziecko do klasy. Tam uczeń pozostaje pod opieką wyznaczonego nauczyciela.

6. Uczniowie klas starszych, którzy uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych lub konsultacjach – przed wejściem na teren szkoły dezynfekują płynem ręce.

7. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe.

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia  do szkoły.

9. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

10. Odbiór dziecka klas I-III następuje po podaniu przez rodzica (prawnego opiekuna) imienia i nazwiska dziecka wyznaczonemu pracownikowi, który przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych.

11. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystaniaze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor po zebraniu informacji od rodziców.

 

Sposób organizowania zajęć w klasach I-III
§ 2

1. Dziecko po wejściu do szkoły musi bezzwłocznie umyć ręce.

2. W sali może przebywać do 12 uczniów, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 14, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m˛ na 1 osobę  (uczniów i nauczycieli)

4. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.

5. W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszczalna liczba dzieci może być mniejsza. Przy określaniu liczby uczniów należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

6. Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

7. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.

8. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednej grupy. Po zakończeniu zajęć jednej grupy  na placu zabaw konserwator musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu przed wyjściem  np. grupy przedszkolnej. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.

9. Uczniowie  korzystają z  placu zabaw, przy czym mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane. 

10. Godziny korzystania z placu zabaw ustali dyrektor szkoły po uzyskaniu informacji o ilości grup.   11. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. Za organizację pracy grupy odpowiada nauczyciel.

 

Sposób organizowania zajęć rewalidacyjnych
§ 3

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie  oraz nauczyciele, którzy objęci są kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 2. Przy organizacji zajęć rewalidacyjnych uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia  wymienione w niniejszej procedurze. 
 3. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są  indywidualnie uczniem, którego rodzice zgłosili taką potrzebę.
 4. Godziny pracy ustalane są indywidulanie z rodzicem ucznia.
 5. W przypadku braku zgody rodzica, należy kontynuować pracę z dzieckiem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Sposób organizowania konsultacji
§ 4

 1. W szkole organizuje się konsultacje dla uczniów (grupowe lub indywidualne):

- od 25 maja 2020 r dla uczniów klasy VIII,

- od 01czerwca 2020 r dla wszystkich uczniów.

2. W konsultacjach grupowych odległości pomiędzy stolikami nauki wynoszą min.1,5 m (1 uczeń - 1 stolik).

3. Przy organizacji konsultacji uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia  opisane w niniejszej procedurze.

4. Uczeń zgłasza chęć skorzystania z konsultacji (za zgodą rodzica) w następujący sposób:

- e-mail nauczyciela  przedmiotu,
- telefonicznie do szkoły w godzinach 8.00 -13.00,

- podczas lekcji przez SKYPE,

- kontakt z wychowawcą.

    Wszystkie zgłoszenia na konsultacje na bieżąco przekazywane  są do  dyrektora szkoły.

5. Gdy  uczeń umówiony na konsultacje indywidualne, nie może przyjść, zgłasza  ten fakt odpowiednio wcześniej (najpóźniej trzy godziny przed planowanym rozpoczęciem), nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 1. Konsultacje grupowe ustala nauczyciel przedmiotu na prośbę  uczniów-rodziców lub na swój wniosek w porozumieniu z rodzicami i dyrektorem szkoły.

Praca biblioteki szkolnej
§5

1.  Biblioteka szkolna czynna będzie w każdy wtorek od godz. 800   do 1400 - rozpoczynając od 26 maja 2020 r.

2. Bibliotekarz będzie  przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.

3. Na terenie biblioteki może przebywać 1 czytelnik (w maseczce i rękawiczkach),
z zachowaniem bezpiecznej odległości (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m),

4. Pomieszczenie biblioteczne będzie regularnie wietrzone, powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł będą regularnie dezynfekowane. Po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki będzie każdorazowo dezynfekowany.

6. Zwrócone książki, podręczniki i inne materiały biblioteczne będą poddane kwarantannie  przez 7 dni. Przyjęte książki, podręczniki zostaną odizolowane, oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.

7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

Czynności higieniczno-sanitarne
§6

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać  każda dorosła osoba wchodząca do szkoły- dotyczy to również pracowników szkoły.

2. Wejście na teren szkoły rodziców lub osób trzecich jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach  przy stosowaniu własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych .

3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.   

4. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami. Między sobą zachowują  dystans, w każdej przestrzeni szkolnej, wynoszący min.1,5 m.

5. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest: 

 1. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją
  zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 2. kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 3. dezynfekować ręce przed wejściem do budynku oraz przed i po kontakcie z uczniami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk, 
 4. unikać noszenia biżuterii w szkole (pierścionków, zegarków, bransoletek) gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk,
 5. informować dyrektora lub inną upoważnioną osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci, 
 6. przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem,
 7. stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

6. Dyrektor placówki we współpracy z organem prowadzącym:

a)      stosuje się do szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez GIS,

b)      zapewnia środki ochrony osobistej dla personelu placówki ,

c)      zapewnia dozowniki płynu do dezynfekcji rąk,

d)     opracowuje wewnętrzne Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej

7. Dyrektor w szczególności:

a)      komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci,

b)      informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika placówki,

c)      współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałych sytuacji i potrzeb.

8. Personel sprzątający:

a)        myje i/lub dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych,

b)        myje i/lub dezynfekuje poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki (powierzchnie płaskie) w odstępach 3-godzinnych, 

c)        myje i dezynfekuje toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych,

d)       wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów,

e)        myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności porządkowej, 

f)         wykonuje prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania,

g)        nadzoruje stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki, zachowania odległości 2 m),

h)        wykonuje  inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

9. Konserwator w szczególności:

    a)     utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku szkoły,

    b)     utrzymuje w czystości i dezynfekuje po każdorazowym pobycie dzieci sprzęty  i urządzenia na placu zabaw.

10. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień

11. Nauczyciele w szczególności:  

1)        monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp,

2)        prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach, 

3)        przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych,

4)        dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw, 

5)        nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi,

6)        w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 1,5 m. 

7)        wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 

11. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z uczniami klas I-III, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.

12. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed  jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

13. W szkole  nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów  jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

14.  Pracownik administracji zadba o to, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

15. Pracownicy z objawami choroby zobowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.

Kontakt z osobami trzecimi
§ 7

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu
z dziećmi.

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

Wydawanie posiłków
§ 8

1. Szkoła  zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach.

2. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej bądź przyłbicy, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.

 3. Dzieci posiłki spożywają przy w stołówce szkolnej- harmonogram ustala dyrektor.

4. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się
do funkcjonowania żywienia zbiorowego zaleca się, aby w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania posiłku przebywała tylko jedna osoba.

5. Pracownik wydający posiłki w szczególności: 

1)        dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do stołówki,

2)        myje ręce każdorazowo:

a)        przed rozpoczęciem pracy, 

b)        przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

c)        po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

d)       po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

e)        po skorzystaniu z toalety, 

f)         po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

g)        po jedzeniu i piciu,

      3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

      4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne, 

6. Wszelkie powierzchnie w stołówce oraz zmywalni są dezynfekowane.

7. Naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki  po umyciu zostają wyparzane.

Pozostałe regulacje
§ 9

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową szkoły oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej dla rodziców.

2. Niniejsza procedura obowiązuje uczniów, pracowników i rodziców od dnia 18.05.2020r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

Liczba odsłon: 55
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka w Gnojnej 
Gnojna 119
49-200 Grodków

 
 
tel/fax 77 415 19 22
email: psp.gnojna@gazeta.pl
 • Data aktualizacji: 2021-04-16 19:22:57
 • Licznik odwiedzin: 6042816