Środa, 21 kwiecień 2021 
Imieniny:

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej z dnia 18.05.2020

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 12/2019/2020
Dyrektora PSP w Gnojnej
 z dnia  18.05.2020 r.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19
w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.
 2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej, rodziców, uczniów oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.
 3. Pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów
  i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

§ 2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujacy. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Pomieszczenie izolacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej  znajduje się w klasie nr 4  na parterze , do której można dostać się osobnym wejściem.
 3. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie musi zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

1)      stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37°C),

2)      objawy przeziębieniowe,

3)      gorączka,

4)      kaszel,

5)      duszności i kłopoty z oddychaniem,

6)    bóle mięśni i ogólne zmęczenie, nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. Pracownik niezwłocznie, telefonicznie powiadamia  o tym dyrektora szkoły, a następnie informuje o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno -epidemiologicznej.
2. Pracownik będący w pracy podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby
COVID-19 powinien  niezwłocznie udać się do miejsca izolacji (wyposażonego
w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji), informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły.
3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
5.  Zadania określone w ust. 4 wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
6. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
7. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodnie z zaleceniami
otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
8. W celach profilaktycznych niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

 1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły odprowadzając je do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji wyposażonego
  w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. Rodzice są zobowiązani do pilnego odbioru dziecka ze szkoły.
 4. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
 5. W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
  Zadanie to wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających
  w tym samym czasie w pomieszczeniach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 8. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodnie z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 9. W celach profilaktycznych niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z pozostałymi uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 11. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 12. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 13. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

§ 5

Pozostałe regulacje

 1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły  oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

3.   W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między
      pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem  w celu umożliwienia
      szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników– za ich zgodą.

4.  W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 3, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.

5.  Niniejsza procedura obowiązuje od 18.05.2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

Liczba odsłon: 62
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Morcinka w Gnojnej 
Gnojna 119
49-200 Grodków

 
 
tel/fax 77 415 19 22
email: psp.gnojna@gazeta.pl
 • Data aktualizacji: 2021-04-16 19:22:57
 • Licznik odwiedzin: 6043285