Liczba odsłon: 9496

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 24.08.2021r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/2021/2022
Dyrektora PSP w Gnojnej
 z dnia  24.08.2021 r.

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania
COVID-19

wśród dzieci, rodziców i pracowników
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej

w roku szkolnym 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 1. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektoratu
           Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 01 września 2021r.

Cel procedury:

 1. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wszystkich osób przebywających na terenie szkoły, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .
 2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej, uczniów, rodziców oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 • 1

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

 

 1. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji.
 2. Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika
  -  woźną oddziałową.
 3. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do szatni – oddają pod opiekę dziecko w drzwiach wejściowych
      do oddziału przedszkolnego od strony parku. Rodzic obowiązkowo ma zakryte usta i nos.

4.W przypadku zgromadzenia się przed wejściem do oddziału  przedszkolnego kilkorga rodziców
   z dziećmi - czekają na przekazanie pracownikowi dziecka, zachowując  odstęp, co najmniej
   1,5  m  od innego rodzica z dzieckiem. Rodzice wchodząc na teren szkoły zakrywają usta i nos.

 1. Rodzic przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi wyposażonemu w środki ochrony

    osobistej, który przejmuje dziecko, pomaga mu się rozebrać i odprowadza je do grupy.
    Tam dziecko przechodzi do łazienki - myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.

 1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych,
  sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka).
 2. Dzieci przyprowadzane są do szkoły przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
  przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym
  w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica (prawnego opiekuna) imienia i nazwiska
  dziecka woźnej oddziałowej. Wyznaczony pracownik powiadamia nauczyciela grupy.
       Nauczyciel doprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje upoważnionemu pracownikowi,
       który prowadzi je do szatni, ubiera i przekazuje osobie odbierającej.

 

 • 2

Sposób organizowania opieki i zajęć w oddziale przedszkolnym

 

 1. Dziecko po wejściu do sali przed rozpoczęciem zabawy, musi bezzwłocznie umyć mydłem ręce
   – odpowiada za to nauczyciel.
 2. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły. Należy
  jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednej
  grupy. Po zakończeniu zajęć jednej grupy  na placu zabaw konserwator musi dokonać
      dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu przed wyjściem  np. grupy szkolnej. Zabrania się
      korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 3. Dzieci korzystają z  placu zabaw, przy czym mogą korzystać jedynie ze sprzętów
  dopuszczonych do użytku przez dyrektora.
 4. Rekomenduje się organizacje wyjść w miejsca otwarte (np. park itp.) z zachowaniem dystansu
  od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 5. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która
  uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego (kina, muzea itp.)
 6. Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 7. Sala wietrzona jest przynajmniej co godzinę – za wietrzenie sal odpowiedzialni są nauczyciele
  prowadzący zajęcia.
 8. Nauczyciel jest odpowiedzialny za usunięcie z sali lub uniemożliwienie dostępu  do
       przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować .
 9. Nauczyciel pilnuje, aby dzieci regularnie myły ręce: po przyjściu do przedszkola, przed
   jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza , po skorzystaniu z toalety.

10.Podczas realizacji zajęć, w tym  sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy    
     ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

11.Dzieci nie przynoszą  z domu do oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów
     i zabawek.

 

 • 3

Przyprowadzanie i odbieranie uczniów

 

 1. Podczas przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły przez rodzica obowiązują zasady
  bezpieczeństwa w miejscach publicznych tj. zachowanie odstępu co najmniej 1,5 m oraz
  zakrywanie ust i nosa. Dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie doprowadzają dzieci do głównych drzwi wejściowych szkoły, skąd odbiera je wyznaczony pracownik szkoły. Nauczyciel dyżurujący nadzoruje przebranie się dziecka, dezynfekcję rąk lub umycie wodą z mydłem.
 3. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia  do szkoły.
 5. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym
  w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 6. Odbiór dziecka ze szkoły następuje po podaniu przez rodzica /prawnego opiekuna imienia
  i nazwiska dziecka wyznaczonemu pracownikowi, który przyprowadza dziecko do drzwi
  wejściowych.
 7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
  publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.

 

 

 

 • 4

Sposób organizowania zajęć lekcyjnych

 

 1. Uczniowie po wejściu do szkoły w pierwszej kolejności dezynfekują ręce lub myją je wodą z mydłem ręce .
 2. Zajęcia lekcyjne odbywają się w stałych -wyznaczonych 
 3. Uczniowie zmieniają sale tylko na informatykę i wychowanie fizyczne.
 4. W salach lekcyjnych rekomenduje się:

- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni  dotykowej biurka nauczyciela,

- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami
   uczniów.

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 2. Uczniowie klas I-III rozpoczynają lekcje o godzinie 7.45 – (10 minut wcześniej niż klasy starsze – 7.55).
 3. Dzieci, które nie dojeżdżają autobusem szkolnym przychodzą do szkoły najszybciej  10 minut wcześniej przed rozpoczęciem pierwszej lekcji.

Przerwy dla uczniów klas I-III  organizowane  są w innych godzinach niż przerwy dla uczniów klas IV-VIII.
Na dolnym korytarzu mogą przebywać jednocześnie tylko dwie klasy tj. klasa  I i II. 
Klasa III przerwy spędza na górnym korytarzu. 
Uczniowie klas IV-VIII przebywają na przerwach w wyznaczonych sektorach.

 1. Podczas przerwy uczniowie przebywają przede wszystkim na świeżym powietrzu zachowując dystans międzyklasowy.
 2. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem.
 3. Sala wietrzona jest przynajmniej co godzinę – za wietrzenie sal odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia.
 4. Nauczyciel –opiekun sali odpowiedzialny jest za usunięcie z sali lub uniemożliwienie dostępu do przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 5. Rekomenduje się organizacje wyjść w miejsca otwarte (np.park itp.) z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 6. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która
  uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego (kina, muzea itp.)
 7. Wskazane jest jak najczęstsze przebywanie uczniów na świeżym powietrzu.
 8. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej- są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych ( maseczki, dezynfekcja), zachowania dystansu od innych osób oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.  
 9. Sale wyposażone są w płyny do dezynfekcji rąk.
 10. Nauczyciel pilnuje, aby dzieci regularnie myły ręce: po przyjściu do szkoły, przed

      jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza , po skorzystaniu z toalety.

 1. Podczas realizacji zajęć, w tym z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
   zachować dystansu, należy  zrezygnować  z  ćwiczeń i gier kontaktowych.
 2. Na salę gimnastyczną i salę komputerową mogą wejść uczniowie po wcześniejszym umyciu
  rąk mydłem (możliwość korzystania z umywalek w toaletach lub sala gimnastyczna- krany przy
  przebieralni, sala komputerowa – umywalki w kantorku przy sali komputerowej). Nauczyciel
       wychowania fizycznego / informatyki odpowiada  za  dopilnowanie uczniów, aby dokładnie
       wykonali powyższe czynności.
 3. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 4. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji.
 5. Uczniowie poza zajęciami w częściach wspólnych noszą maseczki tj. na przerwach na korytarzu
  szkolnym, przy szafkach ubraniowych.
        Dotyczy to również nauczycieli i opiekującymi się tymi uczniami.

 

 

 

PRACA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 • 5

 

 1. Biblioteka będzie czynna według ustalonego harmonogramu.
 2. Na terenie biblioteki może przebywać 1 czytelnik z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 3. Pomieszczenie biblioteczne będzie regularnie wietrzone.
 4. Powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł będą regularnie dezynfekowane.
 5. Zwrócone książki, podręczniki i inne materiały biblioteczne będą poddane kwarantannie przez 2 dni.
 6. Przyjęte książki, podręczniki zostaną odłożone do pudła. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami po kwarantannie będą nadal stosowane środki ostrożności.
 7. Po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki będzie każdorazowo dezynfekowany.

 

 

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SANITARNE

 • 6

 

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest
  skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły- dotyczy to również wszystkich pracowników
      szkoły.
 2. Wejście na teren szkoły rodziców lub osób trzecich jest możliwe tylko w wyjątkowych
  przypadkach - przy stosowaniu własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych.
 3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem
  i uzupełniania go w razie potrzeby.
  4. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.
      Między sobą zachowują dystans, w każdej przestrzeni szkolnej wynoszący min. 1,5 m.
 4. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się
  dziećmi.
 5. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest: 
  1. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją
   zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. dezynfekować ręce przed wejściem do budynku oraz przed i po kontakcie z uczniami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem zgodnie z zasadami
   dezynfekcji rąk, 
  4. informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach chorobowych
   zaobserwowanych u dzieci, 
  5. zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami,
  6. przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia
   koronawirusem,
  7. stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora,
   zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
   Zdrowia. 

 

 1. Dyrektor placówki we współpracy z organem prowadzącym:
 1. stosuje się do szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez GIS,
 2. zapewnia środki ochrony osobistej dla personelu placówki (maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji),
 3. zapewnia dozowniki płynu do dezynfekcji rąk,
 4. opracowuje wewnętrzne procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19.
 5. Dyrektor w szczególności:
 6. komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci,
 7. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika placówki,
 8. współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałych sytuacji i potrzeb.
 9. Woźna oddziałowa / personel sprzątający regularnie:
  1. myje i/lub dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych,
  2. myje i/lub dezynfekuje poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty,
   siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie),
  3. myje i dezynfekuje toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty
   i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych,
  4. wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów,
  5. wietrzy korytarze co najmniej raz na godzinę,
  6. myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności porządkowej, 
  7. wykonuje prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania
   i zdejmowania oraz utylizowania,
  8. wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.
  9. Konserwator w szczególności:
  10. a) utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku szkoły,
  11. b) dezynfekuje klamkę przy drzwiach wejściowych  każdorazowo po przejściu większej    
               (kilkuosobowej) grupy osób,
  12. c) nadzoruje stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły obowiązujących
               zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki, zachowania odległości 1,5 m),
  13. d) utrzymuje w czystości i dezynfekuje po każdorazowym pobycie dzieci sprzęty  i urządzenia
               na placu zabaw.
  14. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych
        na dany dzień (z uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych,
          dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym  blatów
          w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników itp.)
  15. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń znajdujących się na
   opakowaniu środka do dezynfekcji. Bardzo ważne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do
   wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na
         wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 


 1. Nauczyciele w szczególności:  
 1. monitorują warunki do prowadzenia zajęć, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. Bhp,
 2. monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do
  oddziału przedszkolnego/szkoły zabawek i przedmiotów zabranych z domu,
 3. prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach, 
 4. przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych,
 5. dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw, 
 6. nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi,
 7. w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans
  1,5 m. 
 8. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę ( w czasie zajęć
  i podczas przerwy)
 9. odpowiadają za umycie/ dezynfekcję zabawek , przedmiotów, pomocy naukowych, sprzętu sportowego z których korzystały dzieci/uczniowie , zanim będzie mogło skorzystać kolejne dziecko/uczeń.
 10. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi/ uczniami, zabawki,
  przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu
   na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 11. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania
    higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed  
        jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz
        mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy
        podczas kichania czy kasłania.
 12. Pracownik administracji zadba o to, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały
  się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 13. Pracownicy z objawami choroby zobowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać
     przychodzenia do pracy.
 14. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po
  każdym dniu zajęć lub w miarę możliwości po każdych zajęciach, a używany sprzęt sportowy- po
  każdym jego użyciu przez dana klasę.
 15. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości pogodowych powinny odbywać się na
  świeżym powietrzu.
 16. W szkole wyznaczony jest pojemnik do wyrzucania masek i jednorazowych rękawic.

 

WYDAWANIE  POSIŁKÓW

 • 7

 

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie- obiad dwudaniowy – na dotychczasowych zasadach.
 2. Na okres pandemii zawiesza się przygotowywanie śniadań w oddziale przedszkolnym, dzieci
  przynoszą swoje śniadania, herbata przygotowywana jest w szkole przez woźną oddziałową.

    Dzieci w oddziale przedszkolnym spożywają posiłki przyniesione z domu. Posiłki są
    przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  

 1. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce
     ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
 2. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 3. Obiad wydawany jest w trzech turach w stołówce szkolnej wg ustalonego harmonogramu.
 4. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się
  do funkcjonowania żywienia zbiorowego zaleca się, aby w pomieszczeniu przeznaczonym do
  wydawania posiłku przebywała tylko jedna osoba.
 5. Pracownik wydający posiłki w szczególności: 
 • dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do stołówki,
 • myje ręce każdorazowo:
 1. przed rozpoczęciem pracy, 
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 3. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 
 4. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 
 5. po skorzystaniu z toalety, 
 6. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 
 7. po jedzeniu i piciu,

      3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

      4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki  
           ochronne .

 1. Wszelkie powierzchnie w stołówce oraz zmywalni, blaty kuchenne oraz inne sprzęty po
  zakończonej pracy są dezynfekowane.
 2. Naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki  po umyciu zostają wyparzane.
 3. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia
  uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów
        służących dzieciom do jego spożycia ( po każdej grupie)
 4. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane (po każdej grupie).
 5. Ze stołówki należy usunąć przedmioty, które nie można skutecznie zdezynfekować
  (np. serwetniki, wazoniki).
 6. Dania podawane są przez osobę do tego wyznaczoną, nie jest możliwa samoobsługa.

 

 

 

KONTAKT Z OSOBAMI TRZECIMI

 • 8

 

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego
  minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru bądź
  kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości,
     odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek
     oraz maseczki ochronnej. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania
  rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie
      noszenia rękawiczek.

 

POZOSTAŁE REGULACJE
§ 9

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą
  przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową szkoły .
 2. Wychowawcy na pierwszym spotkaniu z uczniami przedstawią powyższą procedurę.
 3. Niniejsza procedura obowiązuje pracowników, uczniów i rodziców od dnia 01.09.2021r.
  do odwołania.

 

 do góry