OCENĘ  CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń , który:

ü  Wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w swej pracy i twórczą postawą, potrafi współorganizować imprezę sportowo – rekreacyjną

ü  Osiągnął wysoki poziom umiejętności, wiedzy oraz postęp w usprawnianiu w zakresie wychowania fizycznego

ü  Zna przepisy i zasady mini gier sportowych, potrafi samodzielnie (przy niewielkiej pomocy nauczyciela) zorganizować  jakąś zabawę, grę i ją sędziować

ü  Prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia, jest bardzo obowiązkowy

ü   Chętnie i aktywnie uczestniczył we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego

ü  Nie przeszkadza kolegom i nauczycielowi w prowadzeniu zajęć – cechuje go koleżeńskość i uczynność

ü  Cechuję się wysoką kulturą w szkole, podczas imprezy sportowej, w każdej sytuacji życia codziennego 

ü  Bierze udział w konkursach i zawodach sportowych, godnie reprezentując swoją szkołę.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

ü  Całkowicie opanował zakres wymaganych umiejętności i wiadomości, osiąga duże postępy w indywidualnym usprawnianiu

ü  Aktywnie uczestniczył w zajęciach wychowania fizycznego

ü  Jest zawsze solidnie przygotowany do zajęć

ü  Prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia

ü    Uczestniczy i współorganizuje gry i zabawy z zakresu mini gier sportowych stosując uproszczone przepisy, przestrzega zasady „fair play”

ü  Nie przeszkadza kolegom i nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, jest kulturalny w szkole i podczas imprezy sportowej, w życiu codziennym

ü  Bierze udział w zawodach sportowych, godnie reprezentując szkołę.

 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

ü  Bez zarzutów wywiązuje się ze swoich obowiązków

ü  Osiągnął postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości w zakresie stawianych wymogów  i w indywidualnym usprawnianiu w stopniu zadowalającym

ü  Jest sumienny i staranny w wykonywaniu zadań i ćwiczeń oraz w zaangażowaniu w przebieg lekcji

ü  Nie przeszkadza kolegom i nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, jest koleżeński,  kulturalny w szkole i podczas imprezy sportowej

ü  Potrafi dokonać obiektywnej oceny własnej sprawności fizycznej oraz kolegów

ü  Prowadzi higieniczny tryb życia.

 

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

ü  Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie stawianych wymogów, osiągnął postęp w indywidualnym usprawnianiu

ü  Pracuje na zajęciach wychowania fizycznego

ü  Posiada nawyki higieniczno-zdrowotne

ü  Jest grzeczny i uczynny wobec kolegów i nauczyciela

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

ü  Osiągnął słaby postęp w opanowaniu wiadomości i umiejętności w zakresie stawianych wymogów i w indywidualnym usprawnianiu

ü  Wykazuje się słabą starannością i sumiennością w wykonywaniu zadań i ćwiczeń oraz w zaangażowaniu w przebieg lekcji

ü  W ograniczonym stopniu opanował nawyki zdrowotno-higieniczne

ü  Nie uczestniczy w imprezach sportowo – rekreacyjnych, nie jest zainteresowany i zaangażowany w ich organizację

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

ü   Nie wykazał żadnego postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości w zakresie stawianych wymogów, nie usprawnia się

ü  Nie jest pilny i systematyczny na zajęciach wychowania fizycznego, często je opuszcza

ü  Nie opanował nawyków higieniczno-zdrowotnych, nie dba o rozwój fizyczny własnego organizmu

ü  Jego postawa społeczna względem kolegów i nauczyciela budzi wiele zastrzeżeń 

 

 

 

Liczba odsłon: 745
 do góry