Język angielski dla klas I-II

 Zakres treści realizowanych na zajęciach jest zgodny z podstawą programową oraz z Programem nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej wydawnictwa Nowa Era, autorstwa D. Sikora-Banasik

Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach:

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania i prac plastycznych (kredki, nożyczki, klej).  

Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów cztery sprawności językowe: jako pierwsze rozumienie ze słuchu oraz mówienie, następnie czytanie i pisanie.

 W klasie 1 rozwijana jest sprawność rozumienia ze słuchu oraz mówienia, poprawnej wymowy, intonacji. W drugim semestrze klasy I wprowadza się czytanie i pisanie rozpoczynając od pisania po śladzie pojedynczych wyrazów.

 W klasie 2 i 3 rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

 Umiejętności ucznia oceniane są poprzez:

- znajomość poznanych słów i zwrotów (odpowiedzi ustne)

- prace klasowe (testy)

- aktywność ucznia na lekcjach

- ćwiczenia na lekcjach

- przygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych

- prace domowe

- staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego

 TREŚCI NAUCZANIA W KLASIE I-II

Edukacja na tym etapie obejmuje między innymi następujące treści nauczania: zastosowanie zwrotów grzecznościowych, powitanie i pożegnanie;

określenie samopoczucia 

przedstawianie osób, rzeczy i zwierząt;  

określenie pogody, nazywanie miesięcy i dni tygodnia;  

liczenie w zakresie etapowym: 1-10 (w pierwszym roku), 11- 20 (w drugim roku),
i dalej w trzecim roku nauki do 100;  

określanie kolorów;  

rozpoznawanie i nazywanie jedzenia, owoców i warzyw;  

wydawanie poleceń w sytuacji klasowej;  

nazywanie obiektów i miejsc z najbliższego otoczenia;  

określanie przynależności;  

nazywanie członków rodziny;   

nazywanie części ciała;  

wyrażanie stanu posiadania;  

nazywanie zwierząt;  

akceptowanie i odrzucanie próśb; 

określenie czynności odbywającej się w danej chwili w oparciu o czas teraźniejszy;  

wyrażenie możliwości,

przypuszczenia oraz umiejętności wykonywania czynności przy wykorzystaniu czasownika móc, umieć, potrafić;  

określenie upodobań; 

udzielanie informacji na temat położenia osób i rzeczy w przestrzeni; określenie wielkości, cech osób i przedmiotów;  

omawianie zwyczajów związanych z tradycjami (Boże Narodzenie, Wielkanoc);

 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I

  W klasie 1 przy punktacji brane jest przede wszystkim pod uwagę:

  - opanowanie materiału w mowie

  - rozumienie tekstu słuchanego

  - zaangażowanie w pracę na lekcji

  - przygotowanie do lekcji

  - systematyczne i terminowe odrabianie zadań domowych

  6p – uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, a nawet zna słownictwo wykraczające poza materiał klasy pierwszej. Rozumie proste polecenia nauczyciela, dialogi, sens historyjek z nagrania, gdy są wspierane obrazkami oraz potrafi na nie prawidłowo reagować. Wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy, a nawet je zapisać. Zawsze chętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. Jest aktywny i uważny na zajęciach.

 5p – uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy. Rzadko popełnia drobne błędy w wymowie. Chętnie śpiewa piosenki.

 4p – uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste polecenia nauczyciela, uważnie słucha. Potrafi powiedzieć poznane wyrazy. Zdarza mu się popełnić drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. Jest dosyć aktywny i uważny na zajęciach.

 3p - uczeń opanował tylko niektóre słowa, częściowo rozumie polecenia nauczyciela. Ma problemy z wypowiadaniem poznanych wyrazów, w mowie popełnia błędy. Nie jest aktywny na zajęciach.

 2p – uczeń słabo opanował słownictwo, ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Nie jest aktywny na zajęciach.

  1p – uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, ma kłopoty  ze zrozumieniem prostych słów, gdy je usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem.

 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy II

 1. Rozumienie ze słuchu:

-   uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

-   wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku,

-   reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty,

-   rozumie sens bajek, historyjek,

-   potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego.

2. Mówienie:

-   uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,

-   potrafi naśladować wymowę angielską,

-   posługuje się słownictwem poznanym na lekcji,

-   odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami.

3. Czytanie:

-  uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka
z fonetyczną,

-   rozumie często powtarzane polecenia pisemne,

-   czyta głośno pojedyncze wyrazy.

4. Pisanie:

-   uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy,

-   wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru,

-   samodzielnie pisze wyrazy.

5. Słownictwo:

-  uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi
użyć,

-  zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy,

ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, przyborów szkolnych.

-  umie zapisać słowa

 6p - uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet całymi zdaniami, uważnie słucha. Rozumie teksty oraz opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty. Potrafi bezbłędnie zapisać poznane wyrazy, a nawet krótkie zdania.

 5p - uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Rozumie krótkie teksty oraz opanował czytanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań.

 4p - uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, przepisuje poprawnie, uważnie słucha. Rozumie proste polecenia, potrafi przeczytać poznane wyrazy. Popełnia drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji.

 3p - uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo, przepisuje poprawnie, jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów.

 2p - uczeń opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz

z przeczytaniem poznanych wyrazów. Nie jest aktywny na zajęciach.

 1p - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopot ze zrozumieniem prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem.

JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAW KLASIE III

TREŚCI:

 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
  1. ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);
  2. moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);
  3. moja szkoła;
  4. popularne zawody;
  5. mój dzień, moje zabawy;
  6. jedzenie;
  7. sklep;
  8. mój czas wolny i wakacje;
  9. święta i tradycje, mój kraj;
  10. sport;
  11. moje samopoczucie;
  12. przyroda wokół mnie;
  13. świat baśni i wyobraźni.
 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,
  w standardowej odmianie języka:
  1. reaguje na polecenia;
  2. rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
  3. znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):
  1. rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;
  2. znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:
  1. powtarza wyrazy i proste zdania;
  2. tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
  3. recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych;
  4. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.
 5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:
  1. przepisuje wyrazy i proste zdania;
  2. pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;
  3. pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.
 6. W zakresie reagowania uczeń:
  1. reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
  2. przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić;
  3. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
  4. stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);
  5. wyraża swoje upodobania.
 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych.
 8. Uczeń:
  1. wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;
  2. posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.
  3. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować
   nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie
    ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).
  4. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
  5. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np.
   ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno- -komunikacyjnych.

Uczeń stosuje konstrukcje:

 • I’m/She’s/He‘s
 • It’s ... It isn’t ...
 • Is it ...?
 • I like ..., I don’t like..., Do you like...?
 • She/He/It likes…, She/He/It doesn’t like…, Does she/he/it like…?
 • I’ve got...,
 • She’s got…,
 • It’s in / on / under / over / next to the ....
 • There is / There are
 • I can ... / I can’t ... / Can you ...?
 • It’s ... o’clock,
 • I’m wearing…

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

W klasach I-III w ciągu półrocza uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w formie punktowej:
6 punktów, 5 punktów, 4 punkty, 3 punkty, 2 punkty, 1 punkt. Ocena półroczna i roczna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią. Decydujący wpływ na tę ocenę ma przyrost wiedzy i umiejętności oraz wkład pracy ucznia. Na bieżąco oceniane są: zaangażowanie i zachowanie uczniów, umiejętność współpracy, przygotowanie do zajęć.

Poziom celujący (6p.) otrzymuje uczeń, który:
•    opanował fonetycznie materiał językowy i bezbłędnie wymawia poznane zwroty i wyrażenia,
•    płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację,
•    opanował w pełni poznane słownictwo, tj. bardzo dobrze identyfikuje angielskie słowo z przedmiotem, obiektem lub ich cechami (kolorem, wielkością, ilością), potrafi nazywać czynności, posiada bogaty zasób słownictwa, w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela,
•    rozumie tekst słuchany i potrafi odpowiedzieć na pytania do niego,
•    prawidłowo rozwiązuje zadania na lekcji,
•    bezbłędnie pisze z pamięci, potrafi napisać krótki tekst według wzoru,
•    czyta bardzo płynnie, bezbłędnie wymawiając poszczególne słowa,
•    jest wyjątkowo aktywny na lekcji, zawsze wzorowo przygotowany jest do lekcji i wykazuje duże zainteresowanie językiem angielskim.

Poziom bardzo dobry (5p.)otrzymuje uczeń, który:
•    popełnia drobne, nieliczne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
•    opanował większość nowych słów i zwrotów,
•    w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela,
•    uczeń płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację,
•    rozumie tekst słuchany i odpowiada na pytania do niego,
•    prawidłowo rozwiązuje zadania na lekcji,
•    bezbłędnie przepisuje tekst, potrafi z pamięci bezbłędnie zapisać poszczególne wyrazy,
•    czyta bardzo płynnie, popełniając nieliczne, drobne błędy w wymowie,
•    jest bardzo aktywny na lekcji, zawsze przygotowany jest do lekcji i wykazuje duże zainteresowanie językiem angielskim.

Poziom dobry (4p.) otrzymuje uczeń, który:
•    popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
•    opanował około 80 % nowego słownictwa,
•    odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela,
•    na ogół rozumie pytanie i pojmuje jego sens,
•    recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki, może mieć jednak niewielkie problemy
z wymową i intonacją,
•    prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela,
•    rozumie tekst słuchany i z drobnymi błędami odpowiada na pytania do niego,
•    popełnia nieliczne błędy przepisując tekst, sporadycznie popełnia błędy pisząc z pamięci,
•    czyta średnio płynnie, czasami popełniając błędy w wymowie,
•    jest dość aktywny na lekcji, zdarza mu się jednak nie być przygotowanym do lekcji.

Poziom dostateczny (3p.) otrzymuje uczeń, który:
•    popełnia poważniejsze błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
•    posiada ubogi zasób słownictwa (opanował około połowy poznanych słów i zwrotów) i ma spore trudności w identyfikacji nazwy z przedmiotem, robi błędy przepisując słowa z tablicy, często pisze tak jak słyszy,
•    odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela, jego wypowiedzi są mało spójne,
•    nie zawsze rozumie treść i sens pytania
•    z problemami mówi poznany wierszyk, rymowankę, czy śpiewa poznaną piosenkę, ma spore problemy
z poprawną wymową,
•    rozumie niektóre wyrazy i zwroty w wysłuchanym tekście,
•    popełnia wiele błędów pisząc z pamięci,
•    czyta średnio płynnie, popełniając poważniejsze błędy w wymowie,
•    nie jest zbyt aktywny na lekcji, dość często nie jest przygotowany do lekcji, wykazuje średnie zainteresowanie przedmiotem.

Poziom dopuszczający  (2p.)otrzymuje uczeń, który:
•    popełnia błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
•    potrafi powtórzyć za nauczycielem najprostsze słowa, pozostałe sprawiają mu ogromne trudności,
•    nie zna podstawowego słownictwa, opanował około 30 % poznanych słów i zwrotów,
•    na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela,
•    ma trudności w zrozumieniu poleceń, często wymaga ich powtórzenia,
•    ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym,
•    jest mało aktywny, często nie jest przygotowany do lekcji,
•    popełnia rażące błędy w pisowni, nie potrafi przepisać tekstu z tablicy, podręcznika,
•    czyta mało płynnie popełniając dużą ilość błędów w wymowie,
•    potrafi zapamiętać jedynie najprostsze i charakterystyczne słowa, podobne do słów w języku polskim.

Poziom niedostateczny (1p.) otrzymuje uczeń, który:
•    popełnia duże błędy w wymowie, myli słowa
•    opanował znikomą część słów i zwrotów, nie zna podstawowych słów,
•    nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi zidentyfikować nazwy z przedmiotem bądź połączyć wyrazu
z odpowiednią ilustracją,
•    na ogół nie rozumie treści i sensu pytania,
•    nie rozumie tekstu słuchanego,
•    nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań na lekcji,
•    nie potrafi napisać poprawnie najprostszych słów, pisze tak jak słyszy, nie potrafi przepisać tekstu,
•    czyta mało płynnie popełniając rażącą ilość błędów w wymowie,
•    notorycznie nie jest przygotowany do lekcji, nie wykazuje najmniejszego zainteresowania językiem angielskim.

 

OBOWIĄZUJĄCE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: ćwiczenia,  zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, kredki, nożyczki, klej.

Podręcznik dzieci mogą zostawić w domu. Uczeń powtarza w domu słówka z podręcznika  oraz ćwiczy śpiewanie piosenek. Piosenki znajdują się na płytach dołączonych do podręcznika. Uczeń ma możliwość utrwalania słówek na platformie InstaLing.

Liczba odsłon: 954
 do góry