Data wydruku: 2024-04-23 09:37:05

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

WYMAGANIA EDUKACYJNE

MUZYKA

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

• prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,

• prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,

• samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,

• potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,

• posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,

• bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego lub chóru,

• jest bardzo aktywny muzycznie,

• wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki.

12 Scenariusze lekcji

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

• prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania,

• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych w programie nauczania,

• umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,

• potrafi rytmizować teksty,

• rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,

• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,

• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym,

• wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,

• rytmizuje łatwe teksty,

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają,

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania,

• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,

• wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,

• zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,

• prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w programie nauczania,

• niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania,

• niechętnie podejmuje działania muzyczne,

• myli terminy i pojęcia muzyczne,

• dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,

• najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela.

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności

przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ucznia.