Data wydruku: 2024-06-15 10:07:38

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gnojnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://pspgnojna.grodkow.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Siubiś,  e-mail: psp.gnojna@gazeta.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4151922. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo 

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676.

Dostępność architektoniczna 

Szkoła posiada wszystkie (trzy) wejścia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych  do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W gabinecie dyrektora jest podgląd monitoringu obejmujący wszystkie wejścia do budynku szkolnego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wstęp do budynku szkolnego z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Warunkiem wejścia na teren szkoły jest wyposażenie psa w uprzęż oraz posiadanie przez właściciela certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie
o wymaganych szczepieniach weterynaryjnych. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego