Data wydruku: 2024-05-30 00:21:41

PSP Gnojna

e-mail: www: pspgnojna.grodkow.pl

KOMUNIKATY I INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY

ZMIANY W STATUCIE SZKOŁY

W Statucie Szkoły dokonuje się następujących zmian:

      Dział VI  Rozdział  7 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA  w §  77   dodaje się pkt
od 12 do 19

 

12. W klasach I-III ocena z zachowania pozostaje ocena opisową.

13. W klasach IV-VIII ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na
      podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie
      działalności szkół, a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość.

14. W czasie zdalnego nauczania każdy nauczyciel uczący w klasach IV-VIII
      przyznaje  (poprzez aplikację Teams) uczniowi punkty od 1 do 6

15. Uczeń przesyła do wychowawcy – poprzez TEAMS- swoją samoocenę.

16. Wychowawca po otrzymaniu opinii- przyznanych punktów przez nauczycieli,
      samooceny ucznia i po uwzględnieniu swojej opinii wystawia  ocenę
      z zachowania.

17. Kryterium punktowe ocen z zachowania:

         Wzorowe 6p – 5,5p

         Bardzo dobre 5,4p – 4,5p

         Dobre  4,4p – 3,5p

         Poprawne  3,4p – 2,5p

         Nieodpowiednie 2,4p – 1,5p

         Naganne   1,4p – 1p

18. W  klasach IV-VIII wszystkie dotychczasowe kryteria zawarte w Statucie Szkoły
       obowiązują nadal, a poniższe kryteria dotyczą zdalnego nauczania i są
      uzupełnieniem dotychczas funkcjonujących:

   1) ocenę wzorową ( 6p)  otrzymuje uczeń który:

a)  wzorowo wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami,

b)  odsyła wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

c)  w zaangażowany sposób uczestniczy w procesie zdalnego nauczania,
     jest aktywny i samodzielny, wykonuje prace dodatkowe;

d)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line
     w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów;

e)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

f)   nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

g)  nie hejtuje i sprzeciwia się hejtowi, nie publikuje zaczepnych treści mających na
     celu tylko wywołanie reakcji;

h)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji,

i)   bezpiecznie korzysta z narzędzi internetowych,

j)  bierze udział w akcjach społecznych, konkursach.

 

   2) Ocenę bardzo dobrą  (5p) otrzymuje uczeń, który:

a)  wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami,

b)  odsyła wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

c)  uczestniczy w procesie zdalnego nauczania jest aktywny i samodzielny,

d)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line
     w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów,

e)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

f)   nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

g)  nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie
     reakcji;

h)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.

 

   3) Ocenę dobrą  (4p) otrzymuje uczeń, który:

a)  uczestniczy w procesie zdalnego nauczania jest samodzielny,

b)  stara się wywiązać się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami,

c)  stara się odsyłać wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

d)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line
     w stosunku do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów;

e)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

f)   nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

g)  nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie
     reakcji;

h)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.

 

  4) Ocenę poprawną  (3p) otrzymuje uczeń, który:

a)  uczestniczy w procesie zdalnego nauczania korzysta z pomocy innych,

b)  zdarza mu się niewłaściwie zachowywać, ale wyciąga wnioski i stara się nie
     powtarzać negatywnych zachowań;

c)  stara się odsyłać wszystkie prace zadane przez nauczyciela,

d)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

e)  nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej,

f)   nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie
     reakcji;

g)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.

   5) Ocenę nieodpowiednią  (2p) otrzymuje uczeń, który:

a)  celowo często opuszcza zajęcia zdalnego nauczania,

b)  w większości nie wykonuje prac zadawanych przez nauczycieli,

c)  w internecie zachowuje się w sposób zaczepny, niekulturalny, wulgarny, wstawia
     nieodpowiednie treści, nie reaguje na uwagi;

d) nie szanuje cudzej własności: kopiuje cudze prace, podpisuje się pod czyimiś
     pracami;

e)  rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej,

f)   bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje.

g)  zakłóca tok lekcji poprzez wyciszanie lub rozłączanie ( pojedyncze przypadki)

 

   6) Ocenę naganną  (1p) otrzymuje uczeń, który:

a)  nagminnie opuszcza zajęcia zdalnego nauczania,

b)  nie wykonuje prac zadawanych przez nauczycieli,

c)  poprzez udostępnienie treści wpływa demoralizująco na innych,

d)  rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej,

e)  bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje,

f)   postępuje niezgodnie z prawem poprzez udostępnianie nagrań z udziałem
     nauczycieli i uczniów bez ich zgody,

g)  często zakłóca tok lekcji poprzez wyciszanie lub rozłączanie.

   Uczeń może poprawić ocenę zachowania, wykonując zadanie zlecone przez nauczyciela, np. prezentację, pomoc naukową.